OPERATER SPLETNEGA MESTA

To Spletno mesto upravlja Premier Farnell UK Limited druba registrirana v Angliji in Walesu ali je upravljano v njenem imenu (matina tevilka 00860093) (ki trguje kot in je imenovana Premier Farnell ali kadar dopua sobesedilo Nas Mi ali Na). Na registrirani sede je na naslovu 150 Armley Road Leeds LS12 2QQ ENGLAND.

Naa identifikacijska tevilka za DDV v Zdruenem kraljestvu je: 169680322.

Vse komunikacije glede tega Spletnega mesta je potrebno poslati na naslov e-naslov faks tevilko ali telefonsko tevilko (kar ustreza glede na predmet komunikacije) ki je na naem Spletnem mestu na strani Contact Us (Kontakt).

e se elite obrniti na Nas iz kateregakoli drugega razloga v povezavi s tem Spletnim mestom prosimo naslovite vaa sporoila v pisni obliki na webmastra na Na registrirani sede lahko pa Nam poljete e-sporoilo na info-si@farnell.com.

Prosimo preglejte Pogoje za dostop do Spletne strani Premier Farnell ki so navedeni spodaj. Ti pogoji za dostop so temelj na katerem ste upravieni do dostopa in uporabe tega Spletnega mesta. Va dostop do tega Spletnega mesta kae da ste prebrali in razumeli te Pogoje za dostop ter da soglaate da Vas zavezujejo.

POMEMBNO: PRIZNAVATE IN SPREJEMATE DA SE TI POGOJI LAHKO BREZ OBVESTILA OBASNO SPREMENIJO IN DA VAS TAKE SPREMEMBE ZAVEZUJEJO TAKOJ PO TAKI SPREMEMBI OB VSAKEM DOSTOPU DO SPLETNEGA MESTA. TO STRAN STE DOLNI REDNO OBISKOVATI DA PREGLEDATE TAKRAT VELJAVNE POGOJE DOSTOPA KI VAS BODO ZAVEZOVALI.

TOČNOST PODATKOV IN RAZPOLOŽLJIVOST TEGA SPLETNEGA MESTA

Vse informacije in gradivo, ki jih vsebuje to Spletno mesto, so pripravljeni samo zaradi zagotavljanja splošnih informacij o Nas in izdelkih ter (kjer ustreza) storitvah, ki jih prodajamo. Vse take informacije in gradiva, objavljena na tem Spletnem mestu, so tu v dobri veri Vam v pomoč in jih lahko uporabite le v informativne namene in vedno v skladu s temi Pogoji dostopa.

Trudimo se zagotoviti, da so informacije in gradiva, objavljeni na tem Spletnem mestu, pravilni in ažurni. Vendar (do največjega obsega, ki ga dovoljuje zakon) ne dajemo nobenega zagotovila ali jamstva (eksplicitnega ali implicitnega), da so na tem Spletnem mestu objavljene informacije ali gradivo točni, izčrpni, preverjeni ali celotni. Še zlasti ne zagotavljamo ali jamčimo (eksplicitno ali implicitno) glede primernosti za katerikoli določen namen kakršnihkoli takih informacij ali gradiv. Informacije na tem Spletnem mestu ne predstavljajo kakršnekoli oblike nasveta in/ali priporočila. Farnell se ne zavezuje, da bo posodobil ali popravil informacije in/ali gradiva na tem Spletnem mestu, pridržujemo pa si pravico, da opravimo izboljšave in/ali spremembe (vključno z odstranitvijo) izdelkov in/ali programov, opisanih v teh informacijah in zbrišemo in/ali prestavimo kakršnekoli take informacije ali gradiva kadarkoli in brez obvestila.

Čeprav se trudimo zagotoviti, da je to Spletno mesto normalno na razpolago 24 ur dnevno, ne bomo odgovorni, če iz kateregakoli razloga to Spletno mesto kadarkoli ni na razpolago za kakršnokoli obdobje ali sploh ni dostopno. Dostop do tega Spletnega mesta se lahko brez obvestila začasno ali trajno ustavi.

PODROBNOSTI O IZDELKIH

Informacije, ki jih Farnell objavi na tem Spletnem mestu, lahko vsebujejo napotila ali navzkrižna napotila na izdelke, programe ali storitve Farnell, ki niso objavljene ali na razpolago v Vaši državi. Taka napotila ne pomenijo, da namerava Farnell take izdelke, programe ali storitve objaviti v Vaši državi. V vseh primerih priporočamo, da se posvetujete s svojim lokalnim poslovnim kontaktom za Farnell glede informacij o izdelkih, programih in storitvah, ki so Vam lahko na voljo.

DOSTOP IN UPORABA INFORMACIJ

Vaš dostop do tega Spletnega mesta je strogo omejen na ogled, uporabo, shranjevanje ter hranjenje informacij, ki jih vsebuje to Spletno mesto, le za Vašo zakonito osebno ali interno poslovno uporabo. Kakršenkoli dostop do tega Spletnega mesta za katerikoli namen, razen kot dovoljujejo ti Pogoji dostopa, ali kakršenkoli dostop ali poskus dostopa do drugih področij Farnellovega računalniškega sistema ali drugih informacij, ki jih vsebuje sistem, za kakršnekoli namene, je strogo prepovedano in lahko povzroči zahtevek za odškodnino in/ali sprožitev kazenskega postopka proti Vam.

OBVESTILO O PRAVICAH INTELEKTUALNE LASTNINE

Informacije in gradivo na tem Spletnem mestu so predmet avtorskih pravic in/ali drugih pravic intelektualne lastnine (vključno s pravicami do blagovnih znamk, poslovnih skrivnosti in patentov, vendar ne omejeno nanje), ki Nam pripadajo ali imamo licenco zanje. Vse pravice glede takih informacij in gradiv si pridržujemo Mi ali naši licencodajalci – tretje osebe.

Na lokalni trdi disk lahko shranite in/ali natisnete posamične dele tega Spletnega mesta za osebno uporabo in informacije ali samo za interno uporabo vašega podjetja in če ohranite vsa obvestila o avtorskih pravicah, druga obvestila o lastnini ali druga obvestila o intelektualni lastnini, ki jih vsebuje izvirno gradivo, pri vsaki shranitvi in/ali izdelani kopiji. Kakršnekoli datoteke shranjujete na izključno lastno odgovornost.

Potrjujete, da vse imetniške pravice v in do takega avtorskega gradiva in/ali gradiv, za katere veljajo druge pravice intelektualne lastnine, so in ostanejo dodeljene Nam ali Našim licencodajalcem – tretjim osebam, in da ne boste pridobili nobenih pravic glede teh gradiv, razen kot je navedeno zgoraj.

Izdelki, tehnologija ali procesi, ki so opisani na tem Spletnem mestu, so lahko predmet drugih pravic intelektualne lastnine, ki si jih pridržujemo Mi ali druge tretje osebe, Vi pa ne boste pridobili nobenih pravic glede takih izdelkov, tehnologije ali procesov.

Brez našega izrecnega vnaprejšnjega pisnega soglasja ne smete reproducirati (v celoti ali delno), spremeniti, dekompilirati, razstaviti ali prenesti ali uporabiti v kakršenkoli komercialni namen (razen kot je eksplicitno navedeno zgoraj) kakršnihkoli informacij in/ali gradiv s tega Spletnega mesta.

HIPERTEKSTNE POVEZAVE

To Spletno mesto je lahko povezano na druga spletna mesta ali z drugih spletnih mest, ki jih ne vzdržuje Farnell in so neodvisna od njega. Povezave s tega Spletnega mesta obstajajo le zaradi prikladnosti in v informativne namene. Farnell ni odgovoren za in nima nobenega nadzora nad vsebino takih spletnih mest ter ne zagotavlja ali jamči (eksplicitno ali implicitno) za katerokoli drugo spletno mesto, ki je povezano na to Spletno mesto ali z njega. Vključitev povezave na tako spletno mesto ali z njega ne pomeni potrditve, sponzorstva ali priporočila Farnella za ta spletna mesta, njihove ponudnike, izdelke in/ali storitve. Hipertekstne povezave ali druga sredstva za povezavo do tega Spletnega mesta, ki jih vsebuje katerokoli drugo spletno mesto ali dokument, niso dovoljena brez Našega predhodnega pisnega soglasja. Z dostopom do tega Spletnega mesta potrjujete in sprejemate, da morate sami izvesti ustrezne ukrepe in zagotoviti, da so kakršnekoli informacije in/ali gradiva, ki jih vsebuje in/ali so povezana na to Spletno mesto ali s tega Spletnega mesta, ki jih izberete za lastno uporabo, brez elementov kot so virusi, črvi, trojanski konji ter drugi elementi uničujoče narave.

PREDLOŽITEV FARNELLU

Farnell ne želi od Vas prejemati zaupnih ali informacij, do katerih je dostop omejen, prek tega Spletnega mesta. S pošiljanjem kakršnegakoli gradiva, opomb, predlogov, zamisli, grafik ali kakršnihkoli drugih informacij Farnellu prek tega Spletnega mesta (vključno brez omejitve z uporabo kakršnihkoli sredstev za stik z Nami, ki so prikazana na tem Spletnem mestu), dovolite Farnellu neomejeno, neizključno, nepreklicno brezplačno licenco za uporabo, reprodukcijo, prikaz, izvedbo, spremembo, pošiljanje in distribucijo teh gradiv (kot je opisano) in hkrati soglašate, da Farnell lahko prosto uporabi kakršnekoli zamisli, koncepte, strokovno znanje in izkušnje ali tehnike, ki Nam jih pošljete v katerikoli namen. Vendar, razen če Vas prosimo za dovoljenje ali kadar Vas vnaprej obvestimo, da bodo gradiva ali informacije, ki ste jih poslali na določen del Spletnega mesta, objavljeni z Vašim imenom na njih ali uporabljeni drugače ali, razen kadar moramo to storiti po zakonu, Vašega imena ne bomo objavili ali drugače širili, da ste Nam Vi dali gradiva ali informacije.

NABAVNI POGOJI

Nabavni pogoji vsebujejo določila in pogoje, pod katerimi lahko soglašamo s tem, da Vam prodamo blago in/ali storitve, ki jih vsebuje to Spletno mesto. Ko z Vami sklenemo pogodbo(e) za prodajo takega blaga in/ali storitev Vam, (v primeru kakršnekoli neskladnosti med temi Pogoji dostopa in Nabavnimi pogoji) veljajo taki Nabavni pogoji.

IZJAVA O OZEMLJU

Informacije in gradiva na tem Spletnem mestu niso dani na razpolago kakršnikoli osebi ali subjektu in jih ne sme uporabljati kakršnakoli oseba ali subjekt v okviru katerekoli pristojnosti, kjer bi bilo nudenje ali uporaba le-teh v nasprotju z veljavno zakonodajo, pravili ali predpisi kakršnihkoli uradnih organov, regulatorskih, ali samoregulatorskih organizacij, kjer nismo pooblaščeni za nudenje takih informacij.

Biti morate prepričani, da lahko zakonito dostopate in uporabljate to Spletno mesto, prebirate strani in/ali ukrepate glede informacij in gradiv, ki jih vsebujejo te strani. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za nepooblaščen dostop ali za Vaša dejanja glede tega. Da ne bi bilo dvoma, potrjujete, da je to Spletno mesto oblikovano in dano na razpolago za uporabo iz Združenega kraljestva za uporabo v Republiki Sloveniji.

ODGOVORNOST

Ne bomo odgovorni IZ POGODBE, NEPOGODBENE ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), KRŠITVE ZAKONSKO PREDPISANE OBVEZNOSTI, OMEJITVE ALI DRUGAČE glede kakršnihkoli zahtevkov ali kakršnekoli neposredne, posredne, POSEBNE ali posledične izgube (vključno brez omejitve z izgubo dobičkov, PRIHODKOV, PREDVIDENIH PRIHRANKOV, DOBREGA IMENA, PODATKOV ALI POSLOVNIH PRILOŽNOSTI) kakršnekoli narave in ne glede na to, ali nastanejo posredno ali neposredno zaradi uporabe ALI OPIRANJA NA informacije ali gradiva, ki so vsebovane v ali so na voljo na tem Spletnem mestu ali drugače ne glede na to kako nastanejo, NE GLEDE NA TO, ALI NAM JE BILO DANO NA ZNANJE, DA JE TAKA IZGUBA MOŽNA. DA NE BI BILO DVOMA, NIČ V TEH POGOJIH DOSTOPA NE IZKLJUČUJE ALI OMEJUJE NAŠE ODGOVORNOSTI ZA SMRT ALI OSEBNO POŠKODBO, KI BI JO POVZROČILA NAŠA MALOMARNOST (VKLJUČNO Z NAŠIMI ZAPOSLENIMI, PODIZVAJALCI ALI AGENTI); GOLJUFIJO (VKLJUČNO BREZ OMEJITVE Z GOLJUFIVIM NAPAČNIM PRIKAZOVANJEM); ALI ZA KAKRŠENKOLI DRUG PRIMER, ZA KATEREGA BI BILO ZA NAS NEZAKONITO IZKLJUČITI ALI OMEJITI NAŠO ODGOVORNOST (ALI POSKUSITI TO STORITI).

PRAVO IN PRISTOJNOST

Za kakršnokoli uporabo tega Spletnega mesta ob vsakem času velja angleško pravo in v primeru kakršnegakoli spora se ustrezne pogodbenice nepreklicno predajo neizkjučni pristojnosti angleških sodišč.

PREVODI

Če se ti pogoji in katerikoli prevod teh pogojev kakorkoli ne ujemajo, prevlada različica v angleškem jeziku.


Terms of Access


WEB SITE OPERATOR

This Web Site is operated by or on behalf of Premier Farnell UK Limited, a company registered in England and Wales (registered number 00860093) (trading as and referred to as “Farnell” or, where the context admits, “Us”, “We” or “Our”). Our registered office is located at 150 Armley Road, Leeds LS12 2QQ, ENGLAND.

Our UK VAT Registration Number is: 169680322.

All communications regarding this Web Site should be sent to the address, email address, fax number, or telephone number (whichever relevant to the subject matter of the communication) located on the Contact Us page of Our Web Site.

If you need to contact Us for any other reason in connection with this Web Site please address your communication in writing to the Webmaster at Our registered office or You may email Us at info-si@farnell.com.

Please review the Farnell Web Site Terms of Access set out below. The basis on which You are entitled to access and use this Web Site is governed by these Terms of Access. Your access to this Web Site indicates that You have read and understood these Terms of Access and that You agree to be bound by them.

IMPORTANT: YOU ACKNOWLEDGE AND ACCEPT THAT THESE TERMS MAY BE CHANGED FROM TIME TO TIME WITHOUT NOTICE AND THAT YOU ARE BOUND BY SUCH CHANGES IMMEDIATELY UPON SUCH CHANGE EACH TIME YOU ENTER THIS WEB SITE. IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO VISIT THIS PAGE PERIODICALLY TO VIEW THE THEN CURRENT TERMS OF ACCESS BY WHICH YOU WILL BE BOUND.

INFORMATION ACCURACY AND AVAILABILITY OF THIS WEB SITE

All information and materials contained on this Web Site have been prepared solely for the purpose of providing general information about Us and the products and (where relevant) services which We sell. All such information and materials published on this Web Site are provided in good faith as a convenience to You and may be used for information purposes only and at all times in accordance with these Terms of Access.

We endeavour to ensure that the information and materials published on this Web Site are correct and up to date. However, (to the maximum extent permitted by law) we make no representations or warranties (express or implied) that the information or materials published on this Web Site are accurate, comprehensive, verified or complete. In particular, we make no representations or warranties (express or implied) concerning the fitness for any particular purpose of any such information or materials. The information on this Web Site does not constitute any form of advice and/or recommendation. Farnell does not undertake to update or correct the information and/or materials contained on this Web Site but We reserve the right to make improvements and/or changes to (including the removal of) the products and/or programs described in this information and to delete and/or move any such information or materials at any time and without notice.

Whilst we try to ensure that this Web Site is normally available 24 hours per day, we will not be liable if, for any reason, this Web Site is, at any time, unavailable for any period of time or at all. Access to this Web Site may be suspended temporarily or permanently without notice.

PRODUCT DETAILS

Information Farnell publishes on this Web Site may contain references or cross references to Farnell products, programs and services that are not announced or available in Your country. Such references do not imply that Farnell intends to announce such products, programs or services in Your country. We recommend in all cases that You consult Your local Farnell business contact for information regarding the products, programs and services which may be available to You.

ACCESS AND USE OF INFORMATION

Your access to this Web Site is strictly limited to viewing, using, downloading and storing the information contained on this Web Site solely for Your legitimate personal or internal business use. Any access to this Web Site for any purpose other than as permitted by these Terms of Access or any access or attempt to access other areas of the Farnell computer system or other information contained on the system for any purposes is strictly prohibited and may give rise to a claim for damages and/or result in criminal proceedings being taken against You.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS NOTICE

The information and materials contained in this Web Site are subject to copyright and/or other intellectual property rights (including, but not limited to, rights in trade marks, trade secrets and patents) owned by or licensed to Us. All rights in respect of such information and materials are reserved to Us or to our third party licensors.

You may download to a local hard disk and/or print individual sections of this Web Site for personal use and information or for the internal use of your business only and provided that you retain all copyright, other proprietary notices or other intellectual property notices contained in the original material on all downloads and/or copies made. Any file downloads are made at your own risk.

You acknowledge that all proprietary rights in and to such copyright material and/or materials attracting other intellectual property rights are and shall remain vested in Us or Our third party licensors and that You shall obtain no rights in respect of such materials other than as stated above.

The products, technology or processes described in this Web Site may be the subject of other intellectual property rights reserved by Us or by other third parties and You shall obtain no rights in respect of such products, technology or processes.

You may not reproduce (in whole or in part), modify, decompile, disassemble or transmit or use for any commercial purpose whatsoever (other than as expressly stated above) any information and/or materials from this Web Site without Our express prior written consent.

HYPERTEXT LINKS

This web site may be linked to or from other web sites which are not maintained by and are independent of Farnell. Links from this Web Site exist for convenience and information purposes only. Farnell is not responsible for and has no control over the content of such web sites and makes no warranties or representations whatsoever (express or implied) about any other web site which is linked to or from this Web Site. The inclusion of any link to or from such web sites does not imply endorsement, sponsorship, or recommendation by Farnell of those web sites, their providers, products and/or services. Hypertext links or other signposting materials to this Web Site contained in any other web site or document are not permitted without Our prior written consent. By accessing this Web Site, You acknowledge and accept that it is up to You to take precautions to ensure that whatever information and/or materials contained on and/or linked to or from this Web Site You select for Your use is free of such items as viruses, worms, trojan horses and other items of a destructive nature.

SUBMISSIONS TO FARNELL

Farnell does not want to receive confidential or proprietary information from You through this Web Site. By sending Farnell any material, remarks, suggestions, ideas, graphics or any other information through this Web Site (including, without limitation, by using any means of contacting Us displayed on this Web Site), You grant Farnell an unrestricted, non-exclusive, irrevocable, royalty free licence to use, reproduce, display, perform, modify, transmit and distribute those materials (as described) and You also agree that Farnell is free to use any ideas, concepts, know-how or techniques that you send Us for any purpose. However, unless We ask your permission or where We notify You in advance that materials or information submitted by You to a particular part of the Web Site will be published with Your name on it or otherwise used, or except where We are required to do so by law, We will not release Your name or otherwise publicise that You submitted materials or information to Us.

TERMS OF PURCHASE

The Terms of Purchase contain the terms and conditions upon which We may agree to sell goods and/or services contained on this Web Site to You. Where We enter into a contract(s) with You for the sale of such goods and/or services to You, then (in the event of any inconsistency between these Terms of Access and the Terms of Purchase) those Terms of Purchase shall take precedence.

TERRITORY STATEMENT

The information and materials provided on this Web Site are not provided to and may not be used by any person or entity in any jurisdiction where the provision or use thereof would be contrary to applicable laws, rules or regulations of any governmental authority or regulatory or self-regulatory organisation where We are not authorised to provide such information.

You must be satisfied that You may lawfully access and use this Web Site, read the pages and/or act upon the information and materials contained within the pages. We accept no responsibility for unauthorised access or for Your actions in respect of these matters. For the avoidance of doubt, You acknowledge that this Website is designed and made available for use from the United Kingdom for use in the Republic of Slovenia.

LIABILITY

We shall not be liable WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), BREACH OF STATUTORY DUTY, RESTRICTION OR OTHERWISE in respect of any claims or any direct, indirect, SPECIAL or consequential loss (including, without limitation, loss of profits, REVENUES, ANTICIPATED SAVINGS, GOODWILL, DATA, OR BUSINESS OPPORTUNITIES) of any nature and whether arising directly or indirectly from the use of OR RELIANCE UPON the information and materials contained in or available through this Web Site or otherwise howsoever arising WHETHER OR NOT WE HAVE BEEN ADVISED OF THE LIKELIHOOD OF SUCH LOSS. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, NOTHING IN THESE TERMS OF ACCESS EXCLUDES OR LIMITS OUR LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY OUR NEGLIGENCE (INCLUDING OUR EMPLOYEES, SUB-CONTRACTORS OR AGENTS); FRAUD (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, FRAUDULENT MISREPRESENTATION); OR, FOR ANY OTHER MATTER WHICH IT WOULD BE ILLEGAL FOR US TO LIMIT OR EXCLUDE OUR LIABILITY (OR ATTEMPT TO DO SO).

LAW AND JURISDICTION

Any use of this Web Site it shall at all times be governed by English law and, in the event of any dispute, the relevant parties shall irrevocably submit to the non-exclusive jurisdiction of the English Courts.

TRANSLATIONS

If there is any conflict between these terms and any translation of these terms then this English version will prevail.