Splošni pogoji poslovanja

Izberite Splošne pogoje poslovanja, ki veljajo za vas:


Premier Farnell UK Limited (ki trguje kot Farnell) Izvozni pogoji dobave za pravne osebe

Datum veljavnosti Kataloga: od marca 2008 do Januar 2020 Datum izdaje teh Pogojev: marec 2008

1. Opredelitve

Naslednje besede imajo pomene ki so jim dani spodaj in veljajo za celotne pogoje dobave:
Katalog’ – katalog (v kakršnikoli obliki na papirju ali v elektronski obliki) v katerem so določeni ti Pogoji.
Družba’ – Farnell trgovinski oddelek družbe Premier Farnell UK Limited (matična številka družbe 00860093) katere sedež je na naslovu 150 Armley Road Leeds West Yorkshire LS12 2QQ ali njeni dovoljeni pravni nasledniki.
Pogoji’ – ti pogoji in določila.
Pogodba’ – katerakoli pogodba med nami in vami za prodajo Blaga in/ali dobavo Storitev.
Stranka’ pomeni osebo(e) družbo ali drug subjekt katerega naročilo za Blago Družba sprejme.
Blago’ – kakršnokoli blago ki vam ga dobavimo ali vam ga bomo dobavili.
Storitve’ – kakršnekoli storitve ki jih opravimo ali jih bomo opravili za vas.
Dobave’ – kakršnokoli Blago ali Storitve.
pisno’ – vključuje elektronske komunikacije.

2. Pogoji

Družba sprejme vsa naročila po teh Pogojih in v skladu z njimi.
Ti Pogoji imajo prednost in izključujejo kakršnekoli pogoje in določila v kakršnihkoli pogajanjih ali poslovanju med Družbo in Stranko ali določene v Strankinih standardnih pogojih in določilih. Če obstaja kakršnokoli navzkrižje med
• drugimi določbami tega Kataloga in temi Pogoji; ali
• določbami naročila in temi Pogoji,
bodo prevladali ti Pogoji, razen če Družba pisno soglaša drugače. Skupaj s kakršnimikoli določili, ki jih sprejme Družba v zvezi z naročilom, predstavljajo ti Pogoji celotni dogovor med Družbo in Stranko v zvezi z naročenimi Dobavami. Teh Pogojev ni dovoljeno spremeniti, razen če to izrecno pisno dovoli direktor Družbe.

3. Cene

Razen če je navedeno drugače, so cene za Dobave v evrih brez DDV, ki bo, če to ustreza, v času odpreme dodan k ceni, navedeni v Katalogu, ali, kadar ustreza, k pisni ponudbi Družbe. Družba si je razumno prizadevala zagotoviti, da so cene za Dobave v Katalogu natančno določene, vendar si pridržuje pravico, da kadarkoli brez obvestila spremeni svoje cene. Zaračunane bodo cene, ki bodo veljale ob sprejetju naročila. Kadar je treba izvesti Dobave na obroke (‘Redna dobava’), bo cena, ki jo je treba plačati zanje, cena, ki velja v času odpreme prve serije Dobav, kadar pa Redna dobava lahko poteka 90 dni ali več, si Družba pridržuje pravico, da Stranki dodatno zaračuna, če se cena Dobav poveča pred koncem tega obdobja, ali da upošteva spremembe veljavnega menjalniškega tečaja.
Na Dobave na naslov v Združenem kraljestvu bo obračunan DDV po veljavni stopnji, tudi v primeru, da je Blago za poznejši izvoz. Po prejemu dokaza v skladu s Carinskim/Trošarinskim Obvestilom 703 (Customs/Excise Notice 703), da je bilo Blago izvoženo, bo izdan dobropis za celotno vrednost DDV.
Za pošiljke v drugo državo članico ES se DDV ne bo obračunal, če v času naročila prejemnik Blaga sporoči ES številko DDV.
Za Dobave v državo, ki ni članica ES, se bo obračunala nična stopnja za DDV v skladu s Carinskim/Trošarinskim Obvestilom 703.
Standardna dokumentacija Družbe je en račun in odpremnica. Strošek drugih dokumentov, kot so certifikacija ali legalizacija gospodarske zbornice ali konzulata ali več kopij računov, ni vključen, razen če je to navedeno v ponudbi ali predračunu Družbe, Družba pa bo na zahtevo ločeno navedla take stroške.

4. Plačilo

Plačilo mora biti izvršeno v celoti vnaprej po eni od naslednjih metod, kot je dogovorjeno z Družbo:
a) v valuti računa.
b) z neto medbančnim transferjem, za potrebe katerega so podrobni podatki o banki Družbe na voljo na zahtevo.
c) s kreditnimi karticami Access/Visa.
d) z dokumentarnim akreditivom, pod pogojem, da je cena Blaga (brez dobave in drugih stroškov ter dajatev) višja od 7500 €, in je dokumentarni akreditiv:
1. NEPREKLICEN.
2. potrdila ugledna Banka v Združenem kraljestvu, sprejemljiva za Družbo.
3. omogoča Družbi plačilo na vpogled v evrih.
4. natančno upošteva ceno, opis, metodo odpreme itd., navedeno v ponudbi ali predračunu Družbe.
5. navaja, da so vsi Bančni stroški, provizije itd. na račun Stranke.
6. omogoča tako delno pošiljko kot pretovor.
7. omogoča Družbi razumen čas tako za odpremo Blaga kot za pripravo in predložitev dokumentov.
8. določa ‘Različna porekla’, če mora biti država porekla navedena v dokumentarnem akreditivu.
9. predmet Enotnih pravil in običajev za dokumentarne akreditive (Verzija 1983, Objava Mednarodne Trgovinske Zbornice št. 400), kot so lahko občasno dopolnjena.
f) v skladu s kakršnimikoli kreditnimi pogoji računa, ki ga da na voljo Družba v zvezi z računom Stranke v skladu s temi Pogoji.
Prosimo vzemite na znanje, da Družba ne bo sprejela kakršnihkoli bančnih stroškov, provizij ali nadomestil. Na vseh dokumentarnih akreditivih mora biti jasno označeno, da so vsi taki stroški ali provizije za račun Stranke.
Vsa plačila morajo biti izvršena brez kakršnihkoli odbitkov, zadržanih zneskov ali pobotov. Rok za plačilo je bistvenega pomena. Če Stranka ne izvrši plačila do datuma zapadlosti, je Družba ne glede na kakršnokoli drugo pravico ali pravno sredstvo upravičena da:
i. odpove naročilo ali ustavi nadaljnje dobave ali izvedbe;
ii. obdrži kakršnakoli plačila Stranke, kot plačila za take Dobave (ali Dobave po drugi pogodbi), kot je primerno po mnenju Družbe, in
iii. zaračuna obresti (tako pred kot po kakršnikoli sodbi) na neplačani znesek po 5% letni obrestni meri nad temeljno obrestno mero, ki jo občasno določi HSBC Bank plc, do celotnega plačila.

5. Novi računi

Stranka, ki želi odpreti kreditni račun, mora dati informacije, ki jih Družba zahteva, Družba pa lahko izvede iskanja in poizvedbe, ki so po njenem mnenju primerne. Družba si pridržuje pravico, da po svoji absolutni presoji kadarkoli odobri, zavrne ali ukine kakršenkoli kredit ali zmanjša ali ustavi kakršenkoli kreditni limit brez obvestila Stranki. Za Družbo ne bodo zavezujoči kakršenkoli račun ali kreditni pogoji, razen če Družba to pisno potrdi.

6. Naročila

Družba si pridržuje pravico, da odkloni trgovanje s katerokoli družbo, osebo ali subjektom.
Stranka mora navesti svojo številko računa in številko naročila, kadar telefonira in v vsej korespondenci.
Da ne bi bilo podvajanja, mora biti pisna potrditev telefonskih naročil jasno označena z ‘Le potrditev’. Družba ne bo sprejela odgovornosti za naročila, ki niso tako označena, dvojna naročila pa bodo ustrezno zaračunana. Najmanjša vrednost naročila za posle s kreditnimi karticami je 30 €.
Ko je naročilo sprejeto, ga je mogoče odpovedati le z vnaprejšnjim pisnim soglasjem direktorja Družbe.
Naročila za Blago sprejme Družba z odpremo dobavljenega Blaga, vendar pa odprema ne bo predstavljala sprejema, kadar je bila cena za Dobave v Strankinem naročilu navedena ali povzeta nepravilno.

7. Dobava

Za naročila po telefonu, faksu, e-pošti, po spletu ali z e-naročanjem avtomatsko velja, da so nujna in, razen kot je določeno spodaj, si bo Družba razumno prizadevala, da odpremi tako naročeno Blago isti dan, če so naročila prejeta pred 15.00 uro po času po Greenwichu od ponedeljka do petka, vse Blago, naročeno po takem času, pa naslednji delovni dan.
Razen če je s pisnim dogovorom navedeno drugače, bodo vse dobave izvršene EXW skladišče Družbe v Združenem kraljestvu ali Belgiji, kot izbere Družba. ‘EXW’ ima pomen, ki mu je dan v INCOTERMS 2000. Družba lahko na zahtevo ponudi dobavo po drugih pogojih in po dodatnih stroških.
Stranka lahko zahteva dobavo ali izvedbo na obroke za do 12 mesecev po datumu naročila. Družba si pridržuje pravico do dobave ali izvedbe na obroke. Neizpolnitev do datuma dobave ali izvedbe, kadar so dobave ali izvedba na obroke, Družbi ne prepreči in je ne omeji, da ne bi izvedla nadaljnjih dobav ali opravila nadaljnje izvedbe po ustrezni Pogodbi na obroke.
Družba lahko uporabi katerokoli metodo dobave, ki ji je na voljo. Družba si bo razumno prizadevala, da doseže dobave in/ali izvedbe kot predvideno, vendar, razen kot je določeno v Pogoju 8 spodaj, v nobenih okoliščinah ne bo odgovorna, da Stranki zagotovi nadomestilo zaradi nedobave, neizvedbe ali dobave ali izvedbe z zamudo. Rok za dobavo in/ali izvedbo ne bo bistvenega pomena.
Družba si pridržuje pravico do zadržanja odpreme iz številnih razlogov, vključno z izvedbo kakršnihkoli potrebnih preverjanj ali postopkov glede kreditne sposobnosti ali preprečevanja goljufij ali da se prepriča, da je bilo plačilo v celoti prejeto v potrjenih sredstvih. V primeru zadržanja odpreme iz takih razlogov si bo Družba razumno prizadevala, da obvesti Stranko.

8. Pregled, pomanjkljivosti in nedobava

Stranka mora pregledati Dobave takoj, ko je to razumno izvedljivo po dobavi, ali v primeru Storitev izvedbi in, razen kot je določeno v Pogoju 14 spodaj, Družba ne bo odgovorna za kakršnokoli pomanjkljivost v Dobavah, razen če je Družbi dano pisno obvestilo v 10 dneh po datumu pregleda. Družba ne piše programske opreme, ki jo vsebuje Blago, in Stranka je dolžna pred uporabo Blaga preveriti prisotnost računalniških virusov.
Količina katerekoli pošiljke Blaga, ki jo zabeleži Družba ob odpremi s poslovnega mesta Družbe, je dokončni dokaz količine, ki jo prejme Stranka ob dobavi, razen če lahko Stranka dokončno dokaže nasprotno. Družba ne bo odgovorna za kakršnokoli nedobavo Blaga ali neizvedbo Storitev, razen če je Družbi dano pisno obvestilo v 10 dneh po datumu, ko bi v običajnem poteku dogodkov Blago moralo biti dobavljeno ali Storitve izvedene. V skladu s pogojem 15(i) spodaj bo kakršnakoli odgovornost Družbe za nedobavo ali neizvedbo ali za Blago, za katero se ob dobavi sporoči, da je pomanjkljivo, ali za Storitve, za katere se po izvedbu sporoči, da so pomanjkljive, v skladu s tem Pogojem 8 omejena na zamenjavo Blaga ali ponovno izvedbo Storitev v razumnem času ali na povračilo takrat plačane cene v zvezi s takimi Dobavami.

9. Vračila

Družbi ni dovoljeno vrniti nobenega Blaga, razen če je Stranka od Družbe najprej pridobila številko odobritve vračila (returns authorisation number – ‘RAM’). Vse Blago se vrne na tveganje in stroške Stranke in ga Stranka ne sme poškodovati, biti pa mora v originalni embalaži. Stranka je odgovorna za vračilo Blaga Družbi in da priskrbi dokaz o dobavi takega vračila.
Politika Družbe je vračilo v 21 dneh. Da bo Blago sprejeto za vračilo na tej osnovi, mora biti vrnjeno tako, da ga Družba prejme v 21 dneh po odpremi. Stranka mora vrniti Blago Oddelku za vračila – “The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF”, in jasno navesti številko računa Stranke, številko naročila in RAM.
Blago, vrnjeno po 21 dneh kot ‘neželeno’ ali ‘nepravilno naročeno’ lahko Družba po svoji presoji sprejme, vendar bo zanj treba plačati nadomestilo za obnovitev v višini 20% vrednosti računa za Blago (vendar najmanj 10 €).
Blaga, ki obsega programsko opremo ali je posebej izdelano ali vsebuje katerokoli nevarno snov, navedeno v Direktivi 2002/95/EC o Omejitvi uporabe določenih nevarnih snovi v električni ali elektronski opremi – the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical or Electronic Equipment – (‘RoHS’), ni dovoljeno vrniti po tem Pogoju 9. Kakršnegakoli statično-občutljivega Blaga ali komponento občutljivo na vlago, dobavljenega v zapečateni embalaži, ni dovoljeno vrniti, če so bili paketi v pretisnem omotu ali embalaži “peel pack”, v katerih so bili dobavljeni, odprti, spremenjeni ali poškodovani.

10. Opis

Vse specifikacije, risbe, ilustracije, opisi in podatki o težah, dimenzijah, zmogljivosti ali drugi podrobni podatki, vključno brez omejitve z izjavami glede upoštevanja zakonodaje ali predpisa (skupaj “Opisi”), ne glede na to, kje se pojavijo (vključno brez omejitve v tem Katalogu, na podatkovnih listih, vlogah, odpremnicah, računih ali embalaži), imajo namen dati splošno predstavo o Dobavah, ne bodo pa tvorili Pogodbe. Če se Opis kakršnegakoli Blaga razlikuje od proizvajalčevega opisa, velja ta za pravilnega. Družba bo zagotovila vse razumne ukrepe, da zagotovi natančnost Opisov, vendar se opira na take morebitne informacije, ki ji jih dostavijo njeni dobavitelji, in ne sprejme nobene odgovornosti po pogodbi, nepogodbeni odškodninski odgovornosti, po zakonu ali drugače zaradi kakršnekoli napake ali opustitve v takih Opisih ne glede na to, ali te izvirajo iz malomarnosti Družbe ali drugega vzroka. Družba lahko spremeni Dobave kot del stalnega programa izboljšav ali da upošteva zakonodajo.
Ne glede na ta Pogoj 10 se Strankam priporoča, da preverijo spletno stran Družbe za najnovejše opise Blaga, zlasti, vendar brez omejitve, v zvezi z izjavami glede RoHS.

11. Tveganje in lastništvo

Kadar je dobava EXW, se bosta tveganje škode na Blagu ali izguba Blaga prenesla na Stranko, ko je Blago dano na voljo, da ga Stranka ali Strankini prevozniki prevzamejo. Drugače se tveganje za Blago prenese na Stranko v skladu z ustreznim Incotermom, ki velja za Pogodbo.
Lastništvo Blaga se ne prenese na Stranko, dokler Družba v celoti ne prejme (v gotovini ali potrjenih sredstvih) vseh zneskov, ki jih Stranka dolguje Družbi na katerikoli račun. Dokler se lastništvo ne prenese na Stranko, mora Stranka hraniti Blago fiduciarno kot depozitar Družbe. Če plačilo ni prejeto v celoti do datuma zapadlosti ali Stranka sprejme sklep o likvidaciji ali izda sodišče sklep v ta namen, ali je za katerakoli sredstva ali poslovanje Stranke imenovan stečajni upravitelj ali upravitelj, ali je proti Stranki uvedena izvršba ali rubež, ali je storjeno kakršnokoli enakovredno dejanje v katerikoli drugi pristojnosti, je Družba upravičena, da brez predhodnega obvestila prevzame posest Blaga in v ta namen vstopi v prostore, ki jih zaseda ali ima v lasti Stranka.
Ta Katalog ostane ves čas v celoti izključna last Družbe.

12. Zagotavljanje kakovosti

Vse Blago, navedeno v tem Katalogu, je bilo obdelano strogo v skladu s standardnimi postopki glede kakovosti, potrjenimi po BS EN ISO 9001:2000, razen če je v odpremni dokumentaciji navedeno drugače.
Nadaljnje podrobne podatke je mogoče pridobiti od prodajnega urada Družbe ob naročilu. Določeni artikli so na voljo s polno sledljivostjo serije v skladu z zahtevami CECC standarda. Ti so določeni v Katalogu in za tako certifikacijo se zaračuna 7,50 €.
Kjer je na voljo Nevarno Blago (obrazec IATA), se zanj na datum izdaje tega Kataloga zaračuna 36 €.

13. Delovanje in primernost za namen

Razen če direktor Družbe pisno izrecno in določno jamči za kakršnekoli podatke o delovanju, tolerancah ali značilnostih, Družba ne sprejme nobene odgovornosti, če Dobave kakorkoli ne izpolnjujejo takih meril, ne glede na to, ali je to moč pripisati malomarnosti Družbe ali drugemu vzroku. Stranka je dolžna zagotoviti, da so Dobave zadostne in ustrezne za določen namen, razen če direktor Družbe posebej pisno navede drugače. Kakršenkoli nasvet ali priporočilo, ki ga da zaposleni v Družbi, a ga ne potrdi pisno direktor Družbe, se izvede v celoti na Strankino tveganje in Družba ne bo odgovorna za kakršenkoli tak nasvet ali priporočilo, ki ni tako potrjeno. Razen kot je določeno v Pogoju 15, bo odgovornost Družbe do Stranke, če bi se katerokoli jamstvo, izjava, nasvet ali priporočilo, potrjeno v skladu s tem Pogojem 13, izkazalo za nepravilno, netočno ali zavajajoče, omejena na vračilo cene, plačane za Dobave, ali, po izbiri Družbe, dobavo nadomestnih Dobav, ki so zadostne in primerne.

14. Jamstvo/Garancija

Družba si bo prizadevala prenesti na Stranko korist jamstva ali garancije, ki ga/jo da proizvajalec Blaga.
Poleg tega bo Družba brezplačno popravila ali po izbiri Družbe zamenjala Blago ali v primeru Storitev ponovno izvedla Storitve, če se v razumno zadovoljstvo Družbe dokaže, da je poškodovano ali pomanjkljivo zaradi napak v materialu, izdelavi ali načrtih.
Ta obveznost ne bo veljala:
• če nastane pomanjkljivost, ker je Stranka spremenila ali popravila tako Blago brez pisnega soglasja Družbe;
• ker Stranka ni upoštevala proizvajalčevih navodil za shranjevanje, uporabo, namestitev, rabo ali vzdrževanje Blaga;
• če Stranka ni obvestila Družbe o kakršnikoli pomanjkljivosti v skladu s Pogojem 8, kadar bi morala biti taka pomanjkljivost ob razumnem pregledu razumno očitna; ali
• če Stranka Družbe ne obvesti o pomanjkljivosti v 12 mesecih (ali drugačnem obdobju, ki ga določi Družba v času sprejema naročila za Dobave) po datumu odpreme Blaga ali izvedbe Storitev.
Za kakršnekoli nadomestne Dobave ali Blago, popravljeno po tem Pogoju 14, bo veljalo jamstvo po teh pogojih za kakršenkoli neiztečeni del jamčevalne dobe, dane na originalne Dobave. Kakršnokoli Blago, ki je bilo zamenjano, bo pripadalo Družbi.
Stranka da Družbi in njenim zaposlenim, agentom in zastopnikom pravico do vstopa v njene prostore, da izvedejo kakršnokoli popravilo ali zamenjavo po tem Pogoju 14. Stranka zagotovi, da imajo zaposleni, agenti in zastopniki Družbe v njenih prostorih varno in zavarovano delovno okolje in Stranka je odgovorna za izoliranje kakršnihkoli računalnikov ali procesorjev, ki jih je treba popraviti ali zamenjati, iz njene mreže in za izdelavo rezervnih kopij kakršnihkoli informacij na takih računalnikih ali procesorjih pred prihodom Družbe na lokacijo.
Razen kot je določeno v Pogoju 15(i), je edina obveznost in odgovornost Družbe, če bi se kakršnekoli Dobave izkazale za poškodovane ali pomanjkljive v skladu s tem Pogojem 14, omejena po izbiri Družbe na popravilo ali zamenjavo ustreznega Blaga ali ponovno izvedbo ustreznih Storitev ali vračilo cene, plačane za ustrezne Dobave.
Razen kot je določeno v Pogoju 15(i) in Pogoju 8 zgoraj, je ta Pogoj edina obveznost Družbe in Strankino edino pravno sredstvo za pomanjkljive Dobave in ga Stranka sprejme kot nadomestilo za vsa eksplicitna ali implicitna zagotovila, pogoje ali jamstva, zakonsko določena ali drugačna, glede zadovoljive kakovosti, primernosti za namen ali delovanja Blaga (ali materialov, uporabljenih v zvezi s tem) ali standarda izvedbe Storitev, in vsa taka zagotovila, pogoji in jamstva so izključeni.

15. Izključitev odgovornosti

i. Družba ne izključuje svoje odgovornosti do Stranke:
• Za kršitev obveznosti Družbe po točki 12 Zakona o prodaji blaga (Sale of Goods Act) iz leta 1979 ali točke 2 Zakona o dobavi blaga in storitev (Supply of Goods and Services Act) iz leta 1982;
• Za osebno poškodbo ali smrt, ki nastane kot posledica malomarnosti Družbe;
• Po točki 2(3) Zakona o varstvu potrošnikov (Consumer Protection Act) iz leta 1987;
• Za katerikoli primer, za katerega bi bilo za Družbo nezakonito, če bi izključila ali poskusila izključiti svojo odgovornost, ali
• Za goljufijo, vključno z goljufivim napačnim prikazovanjem.
ii. Nič v teh Pogojih ne bo vplivalo na pravice katerekoli Stranke, ki, ne glede na Pogoj 23, ravna kot ‘potrošnik’, kot je opredeljeno v Zakonu o nepoštenih pogodbenih pogojih (Unfair Contract Terms Act) iz leta 1977.
Razen kot je določeno v Pogojih 8 (Pregled, pomanjkljivosti in nedobava), 13 (Delovanje in primernost za namen) in 14 (Jamstvo/Garancija) in Pogoju 15(i) zgoraj, Družba ne bo imela nobene odgovornosti do Stranke (niti po pogodbi, nepogodbeni odškodninski odgovornosti (vključno z malomarnostjo), kršitvi zakonske dolžnosti, povračilu ali drugače) za kakršnokoli poškodbo, smrt, škodo ali neposredno ali posredno ali posledično izgubo (vsi ti pogoji vključujejo brez omejitve čisto gospodarsko izgubo, izgubo dobičkov, izgubo poslovanja, izgubo uporabe, izgubo podatkov, čas izpada računalnikov, zmanjšanje dobrega imena, prekinitev poslovanja, povečane nabavne ali proizvodne stroške, izgubo priložnosti, izgubo pogodb in podobno izgubo) ne glede na to, kako je povzročena ali izvira iz ali v zvezi s:
• Katerokoli Dobavo ali izdelavo, prodajo, izvedbo ali dobavo ali neizpolnitvijo ali zamudo pri izvedbi ali dobavi Dobav s strani Družbe ali zaposlenih, agentov ali podizvajalcev Družbe;
• Kakršnokoli kršitvijo s strani Družbe kakršnihkoli eksplicitnih ali implicitnih pogojev Pogodbe;
• Kakršnokoli uporabo ali nadaljnjo prodajo ali stalno dobavo kakršnihkoli Dobav ali kakršnegakoli izdelka, ki vsebuje kakršnokoli Blago ali je razvit z uporabo Dobav;
• Kakršnimikoli dejanji ali opustitvami dejanj Družbe v Strankinih prostorih;
• Kakršnokoli izjavo, ki jo da ali je ne da, ali nasvet, ki ga da ali ga ne da Družba ali je v njenem imenu, vključno glede upoštevanja zakonodaje ali predpisa, ali
• Drugače po Pogodbi.
In Družba s tem izključuje v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, vse pogoje, jamstva in določbe, eksplicitne (razen takih, ki so določene v teh Pogojih, ali dane v skladu s Pogojem 13) ali implicitne, zakonsko določene, običajne ali drugačne, ki bi, če ne bi bilo take izključitve, veljale ali bi lahko veljale v korist Stranke.
Razen kot je določeno v Pogoju 15(i), je celotna odgovornost Družbe iz pogodbe, nepogodbene odškodninske odgovornosti (vključno z malomarnostjo), kršitve zakonske dolžnosti, napačnega prikazovanja ali drugače omejena na popravilo ali zamenjavo Blaga ali v primeru Storitev na ponovno izvedbo Storitev ali, po izbiri Družbe, na vračilo že plačanega denarja v zvezi z Dobavami.
Vsak zaposleni, agent in podizvajalec Družbe se lahko opre na in zahteva izvršitev izključitev in omejitev odgovornosti v Pogojih 8, 10, 13, 14, 15 in 16 v lastnem imenu te osebe in v lastno korist te osebe.

16. ProductWatch in Farnell ProductFind

Stranka priznava, da so te storitve opravljene brezplačno. Brez omejevanja splošne narave Pogoja 15:
i. v zvezi s ProductWatch,
si bo Družba razumno prizadevala, da bo Stranko obvestila o pričakovani zastarelosti ali zamenjavi kateregakoli Blaga, vendar ne sprejema nobene odgovornosti, če tega ne bo storila pravočasno ali sploh ne bo storila, in tudi ne, če ne bo dala podrobnih podatkov o možnih ali ustreznih nadomestkih ali če ne bo opravila storitve na predvideni način ali ob predvidenem času. Stranka je odgovorna, da ugotovi, ali je predlagano Blago primerno za Strankino nameravano uporabo in glede tega ni dano nobeno zagotovilo ali jamstvo.
ii. v zvezi s Farnell ProductFind,
si bo Družba razumno prizadevala, da bo pomagala Stranki določiti in/ali priskrbeti ustrezno Blago, vendar ne sprejema nobene odgovornosti, če tega ne bo storila pravočasno ali sploh ne bo storila, in tudi ne, če ne bo pridobila možnega ali ustreznega Blaga ali če ne bo opravila storitve na predvideni način ali ob predvidenem času. Stranka je odgovorna, da ugotovi, ali je Blago primerno za Strankino nameravano uporabo in glede tega ni dano nobeno zagotovilo ali jamstvo.

17. Pravice intelektualne lastnine

Dobave v tem Katalogu so lahko predmet pravic intelektualne in industrijske lastnine vključno s patenti, strokovnim znanjem in izkušnjami, blagovnimi znamkami, avtorskimi pravicami, pravicami iz modela, pravicami do uporabe, pravicami do baz podatkov ali drugimi pravicami tretjih oseb. Stranki ni dana nobena pravica ali licenca razen pravice do uporabe Dobav ali nadaljnje prodaje Blaga pri Strankinem običajnem poslovanju. Družba ne bo odgovorna v primeru kakršnegakoli zahtevka zaradi kršitve kakršnihkoli takih pravic ne glede na to, kako je nastal.
Brez omejevanja zgoraj navedenega je zlasti lastninska pravica do katerekoli programske opreme, ki tvori vse ali del Blaga, rezervirana za Družbo in/ali njene dobavitelje. Stranka je odgovorna, da se informira o pogojih njene licence ali uporabe in za plačilo kakršnihkoli tantiem, ki jih je treba plačati.
Družba je imetnik vseh avtorskih pravic glede tega Kataloga in njegova reprodukcija v celoti ali delno brez predhodnega pisnega soglasja Družbe je prepovedana.

18. Uporaba osebnih podatkov

“Osebni podatki” pomeni v zvezi s katerokoli Stranko ali zastopnikom Stranke, ki je (v vsakem primeru) živ posameznik, kakršnekoli podatke, iz katerih (samih ali v kombinaciji z drugimi informacijami, ki jih ima Družba) lahko Družba določi to Stranko ali takega zastopnika ne glede na to, kako in kdaj so podatki dani.
Družba lahko obdela Osebne podatke za nekatere ali vse namene, ki so predmet teh pogojev ali izvirajo v povezavi z odnosom med Družbo in Stranko, vključno z:
i. odločitvijo, ali naj sklene kakršnokoli pogodbo ali dogovor s to Stranko. To lahko vključuje vodenje iskanja bonitetnih podatkov za Stranko ali njene zastopnike in razkritje informacij ustrezni agenciji glede tega, kako Stranka vodi svoje račune in druga preverjanja proti goljufiji ali preverjanja identitete;
ii. izpolnitvijo naročil, administracijo, storitvami za stranke, izdelavo profila, kaj Stranka raje kupuje in da pomaga pregledati, razviti in izboljšati poslovanje Družbe ter blaga in storitev, ki jih nudi;
iii. neposrednim trženjem izdelkov in storitev Družbe in/ali izdelkov in storitev drugih družb skupine Premier Farnell Group ali tretjih oseb, za katere Družba meni, da so lahko zanimivi za Stranko ali njene zastopnike po pošti, faksu, telefonu, e-pošti, SMS, MMS ali drugače, kolikor je zakonito upravičena, da to stori;
iv. preprečevanjem ali odkrivanjem kriminala.
Obdelava Osebnih podatkov lahko vključuje:
i. razkritje teh Osebnih podatkov ponudnikom storitev in agentom Družbe;
ii. razkritje teh Osebnih podatkov drugim družbam skupine Premier Farnell Group, katerih izdelki in storitve so po mnenju Družbe lahko zanimivi za to Stranko ali zastopnika;
iii. razkritje teh Osebnih podatkov tretjim osebam, katerih izdelki in storitve so po mnenju Družbe lahko zanimivi za to Stranko ali zastopnika;
iv. prenos Osebnih podatkov izven EGP, vključno v države, katerih zakoni morda ne zagotavljajo ustreznega varstva Osebnim podatkom. Družba bo prenesla Osebne podatke izven EGP le družbam, ki so Družbi jamčile enako raven varstva, kot bi jo ti Osebni podatki imeli v Združenem kraljestvu.
Če kadarkoli Stranka ali njeni zastopniki ne želijo, da se njihovi Osebni podatki uporabijo za kateregakoli ali vse od zgornjih namenov, naj se obrne na Direktorja trženja, Farnell, Canal Road, Leeds LS12 2TU ali pri naročanju po telefonu obvesti kateregakoli od naših prodajnih zastopnikov.
Za več informacij o uporabi osebnih podatkov s strani Družbe si prosimo oglejte politiko varovanja osebnih podatkov Družbe na njeni spletni strani.

19. Promocije

Če Družba pošlje Stranki promocijski material v zvezi z blagom ali storitvami, ki jih ima Družba na voljo, veljajo ti Pogoji za vse Dobave, kupljene iz takega materiala.

20. Država izvora

Blago lahko izvira iz vira izven ES. Razen če Družba pisno potrdi drugače, se ne sme nič v tem Katalogu vzeti kot zagotovilo vira izvora, proizvajalca ali proizvodnje Blaga ali kateregakoli njihovega dela. Kadar se zahtevajo in so na voljo potrdila o izvoru, jih lahko Družba zagotovi za nadomestilo, določeno v času zahteve.

21. Prosta prodaja

Blago je mogoče dobaviti v prosti prodaji le z uradnimi naročili ob plačilu s kreditnimi, bančnimi plačilnimi karticami ali gotovinsko. Za dvig Blaga je potrebna naročilnica. Gotovino sprejemamo le v prosti prodaji.

22. Izvoz

Stranka je odgovorna, da na lastne stroške pridobi kakršnokoli licenco in upošteva kakršnekoli izvozne predpise v veljavi v Združenem kraljestvu in kakršnekoli uvozne ali izvozne predpise v veljavi v državi, za katero je Blago namenjeno.
Za določeno Blago, uvoženo iz Združenih držav Amerike, veljajo posebne omejitve.
V zvezi z blagom, ki je bilo izdelano v Združenih državah ali izvira iz njih, Stranka soglaša, da bo upoštevala vse veljavne izvozne zakone, omejitve in predpise Združenih držav ali tujih agencij ali organov oblasti in ne bo uvozila, izvozila ali prenesla zaradi ponovnega izvoza, kakršnegakoli izdelka v kakršnokoli državo, kamor je prepovedano izvažati, ali v državo, za katero velja embargo, ali kakršnikoli osebi ali subjektu, za katero je to prepovedano ali blokirano, ali je posebej določena, kot je določeno v kakršnemkoli takem zakonu ali predpisu ZDA ali tuje države. Stranka zagotavlja in jamči, da ni na seznamu zavrnjenih oseb, posebej določenih državljanov ali izključenih oseb (Denied Persons, Specially Designated Nationals or Debarred Persons List) in ji ni drugače zakonsko prepovedano kupovati Dobav.
Družba si pridržuje pravico, da ne dobavlja določenim strankam ali določenim državam in da od Stranke zahteva celotne podatke o končni uporabi in končni destinaciji Blaga.

23. Blago iz ZDA*

V zvezi s katerokoli Pogodbo za dobavo Blaga, za katero Družba v času naročila sporoči, da je Blago iz ZDA ali iz direktne odpreme iz Newarka ali da zanj veljajo pogoji za Blago iz ZDA ali direktne odpreme iz Newarka (“Blago iz ZDA”), veljajo določbe tega Pogoja 23 poleg vseh drugih pogojev in določil, določenih v teh Pogojih. Če obstaja kakršnokoli navzkrižje ali neskladje med pogoji, določenimi zgoraj in tem Pogojem 23, velja ta Pogoj 23. Ta Pogoj 23 ne velja za kakršnokoli Pogodbo, ki ne vključuje Blaga iz ZDA.
i. Dobava
Za vsa naročila, ki vsebujejo Blago iz ZDA, velja dodatno nadomestilo za dobavo v znesku, kot je objavljen s strani Družbe v času naročila (sedaj 25 €, vendar se občasno spremeni) (“Nadomestilo za Blago iz ZDA”). Nadomestilo za Blago iz ZDA se plača le enkrat na Pogodbo ne glede na število Blaga iz ZDA, naročenega po taki Pogodbi, in le enkrat na Pogodbo v primeru Pogodbe za Redno dobavo. Nadomestilo za Blago iz ZDA bo zaračunano ob odpremi prvega Blaga iz ZDA, ki mora biti dobavljeno po katerikoli Pogodbi.
Blago iz ZDA je navadno dobavljeno v 3 delovnih dneh po prejemu naročila, prejetega pred 17. uro po času po Greenwichu na delovni dan. Blago iz ZDA, naročeno po 17. uri po času po Greenwichu na delovni dan ali na nedelovni dan, se navadno dobavi v 3 delovnih dneh po naslednjem delovnemu dnevu po prejemu naročila. To velja ne glede na metodo dobave, izbrano med postopkom naročanja (ki še vedno velja za vse drugo naročeno Blago). Posebna storitev dobave na isti ali naslednji dan ne velja za Blago iz ZDA. Kot je določeno zgoraj, so vsi časi dobave le ocene.
ii. Odpoved in vračila
Razen v skladu s Pogojem 10 zgoraj so vsa naročila za Blago iz ZDA, bodisi posamična ali redna, nepreklicna in jih ni mogoče odpovedati in Blaga iz ZDA ni dovoljeno vrniti razen v skladu s Pogojem 10 ali 15 (če velja) ali z vnaprejšnjim pisnim soglasjem direktorja Družbe.
iii. Uporaba Osebnih podatkov v zvezi z Blagom iz ZDA
Za izpolnitev katerekoli Pogodbe za Blago iz ZDA bo Družba prenesla Osebne podatke osebe, ki ji je treba dobaviti Blago, v ZDA. Pri oddaji kakršnegakoli naročila za Blago iz ZDA Stranka sprejme, da bo ta prenos izveden in soglaša z njegovo izvedbo, čeprav ZDA ne nudijo enake ravni varstva Osebnih podatkov kot Združeno kraljestvo. Družba si bo prizadevala zagotoviti, da bodo Osebni podatki deležni ustrezne stopnje varstva, medtem ko so v rokah njenih zastopnikov v ZDA. Kadar se Osebni podatki nanašajo na drugega posameznika, ki mu je treba dostaviti Blago, Stranka soglaša, da ima pooblastilo tega posameznika do izdaje soglasja v njegovem imenu. Stranka lahko zadrži ali umakne svoje soglasje, tako da se obrne na Izvozni oddelek – Export Department, Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU, United Kingdom, vendar bo to močno omejilo storitev, ki jo lahko nudi Družba in lahko povzroči, da Družba spremeni pogoje Pogodbe.
*Velja le za države EU.

24. Poslovne stranke

Družba dobavlja podjetjem. Katalog in specialni katalogi in druge brošure za izdelke, ki jih izdela Družba, so namenjeni za uporabo poslovnih strank in ne potrošnikov. Z naročilom Stranka potrdi, da želi dobiti Dobave za svoje poslovanje in ne kot potrošnik.

25. Starostne zahteve za določeno blago

Kadar zakon zahteva najnižjo starost za nakup določenega Blaga, Stranka potrjuje, da je starejša od zahtevane starosti in da bo dobavo Blaga sprejela oseba nad ustrezno starostno mejo.

26. Nedovoljeni programi

Izdelki niso načrtovani za spodaj navedeno uporabo in zanje tudi ni izdano pooblastilo ali jamstvo, ki zagotavlja, da so primerni za:
i. vsaditev v telo ali uporabo z življenjskimi pripomočki, drugo medicinsko opremo ali v katerem koli drugem programu ali sistemu ali v kateri koli drug namen, kjer bi napaka ali nepravilno delovanje izdelkov lahko povzročilo telesno poškodbo, smrt, hudo škodo v okolju ali
ii. v primeru izdelkov, ki jih je za podjetje izdelalo in/ali mu jih dobavilo podjetje NXP, uporabo v vojaških, letalskih ali vesoljskih programih.
Uporaba ali vključitev izdelkov podjetja v katero koli takšno opremo, sistem ali program je strogo prepovedana in odgovornost za kakršno koli takšno uporabo prevzema izključno stranka. Stranka bo odvezala podjetje in njegove dobavitelje od kakršne koli odgovornosti in izdatkov (vključno s stroški), ki nastanejo zaradi katere koli takšne vključitve ali uporabe.

27. Evro

V primeru da Združeno kraljestvo spremeni valuto v enotno evropsko valuto (poznano kot evro ali drugače) ali soglaša z določitvijo stalnih menjalnih razmerij med državami članicami Evropske unije, to ne bo spremenilo kakršnegakoli pogoja ali odvezalo ali oprostilo izpolnitev po Pogodbi.

28. Višja sila

Družba Stranki ne bo odgovorna na kakršenkoli način in ne bo veljalo, da krši te Pogoje zaradi kakršnekoli zamude pri izpolnitvi ali neizpolnitve katerekoli obveznosti Družbe po tej Pogodbi, če je zamuda ali neizpolnitev posledica kakršnihkoli razlogov, ki so razumno izven nadzora Družbe (kar vključuje, vendar ni omejeno na vladna dejanja, vojno, požar, eksplozijo, poplavo, uvozne ali izvozne predpise ali embarge, delavske spore ali nezmožnost pridobiti ali zamudo pri pridobitvi dobav Blaga ali delovne sile). Družba lahko po svoji izbiri zadrži izpolnitev ali odpove celotno Pogodbo ali katerikoli njen del.

29. Snemanje telefonskih klicev

Družba si pridržuje pravico spremljati, prestreči ali posneti telefonske klice in lahko spremlja ali prestreže vsa sporočila po e-pošti ali druge elektronske komunikacije v njenih prostorih zaradi usposabljanja, varnosti in kakovosti.

30. Veljavno pravo

Za vse Pogodbe velja in se tolmačijo v skladu z angleškim pravom in Stranka se podredi pristojnosti angleških sodišč, vendar lahko Družba zahteva izvršitev Pogodbe na kateremkoli pristojnem sodišču.

31. Splošne določbe

Katerakoli določba teh Pogojev Dobave, ki jo ima kakršenkoli pristojni organ oblasti za neveljavno, nično, izpodbojno, neizvršljivo ali nerazumno (v celoti ali delno), velja do obsega take neveljavnosti, ničnosti, izpodbojnosti, neizvršljivosti ali nerazumnosti za ločljivo in ne bo vplivala na druge določbe teh Pogojev dobave in preostanek take določbe. Če Družba ne bo delno ali v celoti zahtevala izvršitve katerekoli določbe teh Pogojev Dobave, to ne bo veljalo kot odpoved katerikoli pravici po teh Pogojih Dobave.
Družba je upravičena, da kadarkoli brez soglasja ali obvestila Stranki odstopi korist, skupaj z bremenom, teh Pogojev in/ali kakršnokoli Pogodbo katerikoli Družbi v njeni skupini (kot je opredeljeno v točki 53(1) Zakona o družbah (Companies Act) iz leta 1989).
Razen kot je določeno v Pogoju 15, namen pogodbenic v Pogodbi ni, da bo katerakoli oseba, ki v njej ni pogodbenica, lahko zahtevala izvršitev katerekoli njene določbe v skladu z Zakonom o pogodbah (Pravice tretjih oseb) (Contracts (Rights of Third Parties) Act) iz leta 1999.

32. Prevodi

Če se katerikoli prevod teh Pogojev kakorkoli ne ujema s temi Pogoji, prevlada angleška različica.

33. Poslovna administracija

Naša poslovna administracija je tako v celoti kot v posameznih delih povezana z uspešnim ustvarjanjem uporabniških računov, kar omogoča samodejno obdelavo vašega naročila.

Ti Pogoji nadomestijo vse predhodne postavke.
Januar 2008


Premier Farnell UK Limited (trading as Farnell)
Export Conditions of Supply for Business Clients

Currency date of Catalogue: from March 2008 to January 2020
Issue date of these Conditions: March 2008

1. Definitions

The following words shall have the meanings given them below throughout these conditions of supply:
Catalogue’ – the catalogue (in whatever form, whether paper or electronic) in which these Conditions are set out.
Company’ – Farnell, a trading division of Premier Farnell UK Limited (Company Number 00860093) whose registered office is situate at 150 Armley Road, Leeds, West Yorkshire, LS12 2QQ or its permitted assigns.
Conditions’ – these terms and conditions.
Contract’ – any contract between us and you for the sale of Goods and/or the supply of Services.
Customer’ means the person(s), company or other entity whose order for Goods is accepted by the Company.
Goods’ – any goods supplied or to be supplied by us to you.
Services’ – any services supplied or to be supplied by us to you.
Supplies’ – any Goods or Services.
in writing’ – includes electronic communications.

2. Conditions

All orders are accepted by the Company subject to and in accordance with these Conditions.
These Conditions override and exclude any terms or conditions in or referred to in any negotiations or course of dealing between the Company and the Customer or set out in the Customer’s standard terms and conditions. If there is any conflict between
• the other provisions of this Catalogue and these Conditions; or
• the provisions of the order and these Conditions
these Conditions will prevail unless the Company agrees otherwise in writing. Together with any terms accepted by the Company in connection with an order, these Conditions constitute the entire agreement between the Company and the Customer in relation to the Supplies ordered. No variation to these Conditions is permitted unless expressly authorised in writing by a director of the Company.

3. Prices

Unless otherwise stated, prices for Supplies are in Euro, exclusive of VAT, which will, if appropriate, be added at the time of dispatch to the price stated in the Catalogue or, where appropriate, the Company’s written quotation. The Company has used all reasonable endeavours to ensure that prices for the Supplies are accurately set out in the Catalogue but reserves the right to change its prices without notice at any time. Prices charged will be those prevailing when an order is accepted. Where Supplies are to be made in instalments (‘Scheduled Delivery’) the price payable for them will be that applicable at the time of dispatch of the first batch of Supplies but, where Scheduled Delivery may continue for a period of 90 days or more, the Company reserves the right to charge the Customer further amounts if the price of the Supplies increases before the end of that period or to take into account changes in the applicable exchange rate.
Any Supplies made to a UK address will incur VAT at the current rate, including where the Goods are for subsequent export. Upon receipt of proof which conforms to Customs/Excise Notice 703 that the Goods have been exported, a credit note to the full value of VAT will be issued.
For shipments to another EC member state, VAT will not be charged, providing an EC VAT number is supplied by the consignee of the Goods at the time of ordering.
Supplies to a non EC member state will be zero rated for VAT purposes in accordance with Customs/Excise Notice 703.
The Company’s standard documentation is a single invoice and despatch note. The cost of other documents such as Chamber of Commerce or Consular certification or legalisation or multiple invoice copies is not included unless specified on the Company’s quotation or pro-forma invoice and the Company will quote separately for such charges if requested.

4. Payment

Payment must be made in full in advance by one of the following methods, as agreed with the Company:
a). in the currency invoiced.
b) by net interbank transfer, for the purposes of which the Company’s bank details are available upon request.
c). by Access/Visa credit cards.
d) by letter of credit, providing that the price of the Goods (excluding delivery and other charges and duties) is over €7500 and the letter of credit:
1. is IRREVOCABLE.
2. is confirmed by a reputable Bank, acceptable to the Company, in the UK.
3. allows the Company payment at sight in euro.
4. conforms exactly in detail as to price, description, despatch method etc, given in the Company’s quotation or pro-forma invoice.
5. states that all Bank charges, commissions etc. are to the account of the Customer.
6. allows both part shipment and trans-shipment.
7. allows the Company a reasonable time, both for despatch of Goods and the preparation and presentation of documents.
8. specifies ‘Various Origins’ if country of origin must be shown in the letter of credit.
9. is subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1983 Revision ICC Publication No. 400) as the same may be amended from time to time.
f). in accordance with any credit terms account made available by the Company in connection with the Customer’s account in accordance with these Conditions.
Please note that the Company will not accept any bank charges, commissions or fees. All documentary credits must clearly be marked that all such charges or commissions are for the account of the Customer.
All payments must be made without any deductions, withholding or set off. Time for payment is of the essence. If the Customer fails to make payment by the due date then, without prejudice to any other right or remedy, the Company shall be entitled to:
i. cancel the order or suspend any further deliveries or performance;
ii. appropriate any payment made by the Customer to such of the Supplies (or the Supplies made under any other contract) as the Company may think fit; and
iii. charge interest (both before and after any judgment) on the amount unpaid at the rate of 5% per annum above the base rate from time to time of HSBC Bank plc until payment is made in full.

5. New Accounts

A Customer wishing to open a credit account must furnish such information as may be requested by the Company and the Company may make such searches and enquiries as it sees fit. The Company reserves the right in its absolute discretion to grant, refuse or discontinue any credit facilities or reduce or suspend any credit limit at any time without notice to the Customer. No account facility or credit terms shall be binding on the Company unless confirmed by the Company in writing.

6. Orders

The Company reserves the right to decline to trade with any company, person or entity.
The Customer should quote its account number and order number when telephoning and in all correspondence.
To avoid duplication, written confirmation of telephone orders must be clearly marked ‘Confirmation only’. The Company will not accept liability for orders not so marked and duplicate orders will be charged accordingly. The minimum order value for credit card transactions is €30.
Once accepted, an order may only be cancelled with the prior written agreement of a director of the Company.
Orders for Goods are accepted by the Company by dispatching the Goods provided, however, that dispatch shall not constitute acceptance where the price for the Supplies has been incorrectly quoted or referenced in the Customer’s order.

7. Delivery

Telephone, facsimile, email, web and e-procurement orders are automatically assumed to be urgent and save as set out below the Company will use all reasonable endeavours to despatch Goods so ordered on the same day, provided that orders are received before 3.00pm GMT Monday to Friday, and all Goods ordered after such time on the next working day.
Unless otherwise stated by written agreement all deliveries will be executed on an EXW the Company’s UK or Belgian warehouse, as the Company elects. ‘EXW’ shall have the meaning given it in INCOTERMS 2000. The Company may offer delivery on other terms and at additional cost if requested.
The Customer may request delivery or performance by instalments for up to 12 months from the date of order. The Company reserves the right to deliver or perform by instalments. Failure to meet a delivery or performance date where deliveries or performance are by instalment shall not prevent or restrict the Company from making further deliveries or rendering subsequent performance under the relevant Contract by instalment.
The Company may use any method of delivery available to it. The Company will use reasonable endeavours to meet delivery and/or performance estimates but, except as set out in Condition 8 below, in no circumstances shall it be liable to compensate the Customer for non-delivery, non-performance or late delivery or performance. Time for delivery and/or performance will not be of the essence.
The Company reserves the right to delay despatch for a number of reasons, including to perform any necessary credit or anti-fraud checks or procedures or to ensure that payment has been received in cleared funds in full. Where despatch is delayed for such reasons, the Company will use reasonable endeavours to inform the Customer.

8. Inspection, defects and non-delivery

The Customer must inspect the Supplies as soon as is reasonably practicable after delivery or, in the case of Services, performance and, except as set out in Condition 14 below, the Company shall not be liable for any defect in the Supplies unless written notice is given to the Company within 10 days of the date of inspection. The Company does not write software comprised in the Goods and it is the Customer’s responsibility to check for the presence of computer viruses before the Goods are used.
The quantity of any consignment of Goods, as recorded by the Company upon despatch from the Company’s place of business, shall be conclusive evidence of the quantity received by the Customer on delivery, unless the Customer can provide conclusive evidence to the contrary. The Company will not be liable for any non-delivery of Goods or non-performance of Services unless written notice is given to the Company within 10 days of the date when Goods should have been delivered or the Services performed in the ordinary course of events. Subject to condition 15(i) below, any liability of the Company for non-delivery or non performance or for Goods notified as defective on delivery or Services notified as defective following performance in accordance with this Condition 8 will be limited to replacing the Goods or re-performing the Services within a reasonable time or to refunding the price then paid in respect of such Supplies.

9. Returns

Prior to returning any Goods to the Company for any reason, the Customer must contact the Company to obtain a returns authorisation number (‘RMA’). All Goods are returned at the Customer’s risk and expense and should be undamaged by the Customer and in their original packaging. The Customer is responsible for returning Goods to the Company and for providing proof of delivery of such return.
The Company operates a 21 day return policy. To be accepted for return on this basis, Goods should be returned for receipt by the Company within 21 days of despatch. The Customer should return the Goods to “The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF” clearly quoting the Returns Material Authorisation Number (RMA), Customer’s account number and order number on the outside of the package.
Any Goods returned after 21 days as ‘unwanted’ or ‘incorrectly ordered’ may be accepted at the discretion of the Company but will be subject to a minimum restocking fee of 20% of the invoice value of the Goods or £10, whichever is the greater.
Goods that consist of software or are specially constructed or contain any of the hazardous substances referred to in Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical or Electronic Equipment (‘RoHS’) may not be returned under this Condition 9. Any Goods which are not in catalogue or are non-stock items may not be returned under this Condition 9. Any static-sensitive Goods supplied in sealed packaging may not be returned if the blister or ‘peel’ packs in which they are supplied have been opened, tampered with or damaged.

10. Description

All specifications, drawings, illustrations, descriptions and particulars of weights, dimensions, capacity or other details including, without limitation, any statements regarding compliance with legislation or regulation (together “Descriptions”) wherever they appear (including without limitation in this Catalogue, on data sheets, application notes, despatch notes, invoices or packaging) are intended to give a general idea of the Supplies, but will not form part of the Contract. If the Description of any Goods differs from the manufacturer’s description, the latter shall be deemed to be correct. The Company shall take all reasonable steps to ensure the accuracy of Descriptions but relies on such information, if any, as may have been provided to it by its suppliers and accepts no liability in contract or tort or under statute or otherwise for any error in or omission from such Descriptions whether caused by the Company’s negligence or otherwise. The Company may make changes to the Supplies as part of a continuous programme of improvement or to comply with legislation.
Without prejudice to this Condition 10, Customers are recommended to check the Company’s website for the latest descriptions of the Goods, in particular, but without limitation, with regard to statements regarding RoHS.

11. Risk and ownership

Where delivery is EXW, the risk of damage to or loss of Goods will pass to the Customer when the Goods are made available for collection by the Customer or the Customer’s carriers. Otherwise, risk in the Goods shall pass to the Customer in accordance with the relevant Incoterm applicable to the Contract.
Ownership of the Goods shall not pass to the Customer until the Company has received in full (in cash or cleared funds) all sums due from the Customer to the Company on any account whatsoever. Until ownership passes to the Customer, the Customer must hold the Goods on a fiduciary basis as the Company’s bailee. If payment is not received in full by the due date, or the Customer passes a resolution for winding up or a court shall make an order to that effect, or a receiver or administrator is appointed over any assets or the undertaking of the Customer or an execution or distress is levied against the Customer or any equivalent action is taken in any other other jurisdiction, the Company shall be entitled, without previous notice, to retake possession of the Goods and for that purpose to enter upon any premises occupied or owned by the Customer.
This Catalogue remains at all times the sole and exclusive property of the Company.

12. Quality Assurance

All Goods detailed in this Catalogue have been processed in strict accordance with standard quality procedures approved to BS EN ISO 9001:2000, unless otherwise indicated on the despatch documentation.
Further details can be obtained from the Company’s sales office at the time of order. Selected items are available with full lot traceability to CECC distributor requirements. These are identified in the Catalogue and a charge of €7.50 is levied for such certification.
Hazardous Goods (IATA Form), where available, are charged at €36 as at the date of this Catalogue.

13. Performance and fitness for purpose

Unless any performance figures, tolerances or characteristics have been specifically and expressly warranted by a director of the Company in writing, the Company accepts no liability for any failure of the Supplies to comply with such criteria, whether attributable to the Company’s negligence or otherwise. The responsibility for ensuring that Supplies are sufficient and suitable for a particular purpose is the Customer’s, unless specifically stated in writing by a director of the Company. Any advice or recommendation given by an employee of the Company which is not confirmed in writing by a director of the Company is acted on entirely at the Customer’s risk and the Company shall not be liable for any such advice or recommendation which is not so confirmed. Except as set out in Condition 15, the liability of the Company to the Customer, should any warranty, statement, advice or recommendation confirmed in accordance with this Condition 13 prove to be incorrect, inaccurate or misleading, will be limited to the refund of the price paid for the Supplies or, at the Company’s option, the supply of replacement Supplies which are sufficient and suitable.

14. Warranty/Guarantee

The Company will endeavour to transfer to the Customer the benefit of any warranty or guarantee given by the manufacturer of Goods.
In addition, the Company will, free of charge, repair or, at the Company’s option, replace Goods or, in the case of Services, re-perform Services which are proved to the reasonable satisfaction of the Company to be damaged or defective due to faulty materials, workmanship or design.
This obligation will not apply:
• if the defect arises because the Customer has altered or repaired such Goods without the written consent of the Company;
• because the Customer did not follow the manufacturers’ instructions for storage, usage, installation, use or maintenance of the Goods;
• if the Customer has failed to notify the Company of any defect in accordance with Condition 8 where the defect should have been reasonably apparent on reasonable inspection; or
• if the Customer fails to notify the Company of the defect within 12 months (or such other period as the Company shall specify at the time of acceptance of the order for the Supplies) of the date of despatch of the Goods or performance of the Services.
Any replacement Supplies made or Goods repaired under this Condition 14 will be guaranteed on these terms for any unexpired portion of the period of guarantee given on the original Supplies. Any Goods which have been replaced will belong to the Company.
The Customer grants to the Company and its employees, agents and representatives a right to enter onto its premises to effect any repair or replacement under this Condition 14. The Customer shall ensure that the Company’s employees, agents and representatives are provided with a safe and secure working environment while at its premises and the Customer shall be responsible for isolating any computers or processors requiring repair or replacement from its network and for making back-up copies of any information on such computers or processors before the Company’s arrival on site.
Except as set out in Condition 15(i), the Company’s sole obligation and liability, should any Supplies prove damaged or defective in accordance with this Condition 14, shall be limited to, at the Company’s option, the repair or replacement of the relevant Goods or the re-performance of the relevant Services or the refund of the price paid for the relevant Supplies
Except as set out in Condition 15(i) and Condition 8 above, this Condition is the Company’s sole obligation and the Customer’s sole remedy for defective Supplies and is accepted by the Customer in substitution for all express or implied representations, conditions or warranties, statutory or otherwise, as to the satisfactory quality, fitness for purpose or performance of the Goods (or any materials used in connection therewith) or the standard of workmanship of the Services and all such representations, conditions and warranties are excluded.

15. Exclusion of Liability

i. The Company does not exclude its liability to the Customer:
• For breach of the Company’s obligations under section 12 of the Sale of Goods Act 1979 or section 2 of the Supply of Goods and Services Act 1982;
• For personal injury or death arising as a result of the Company’s negligence;
• Under section 2(3) of the Consumer Protection Act 1987;
• For any matter which it would be illegal for the Company to exclude or to attempt to exclude its liability; or
• For fraud, including fraudulent misrepresentation.
ii. Nothing in these Conditions shall affect the rights of any Customer who, notwithstanding Condition 23, deals as a ‘consumer’ as defined in the Unfair Contract Terms Act 1977.
Except as provided in Conditions 8 (Inspection, defects and non delivery), 13 (Performance and fitness for purpose), and 14 (Warranty/Guarantee) and Condition 15(i) above, the Company will be under no liability to the Customer whatsoever (whether in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, restitution or otherwise) for any injury, death, damage or direct or indirect or consequential loss (all of which terms include, without limitation, pure economic loss, loss of profits, loss of business, loss of use, loss of data, computer downtime, depletion of goodwill, business interruption, increased purchasing or manufacturing costs, loss of opportunity, loss of contracts and like loss) howsoever caused or arising out of or in connection with:
• Any of the Supplies, or the manufacture, sale, performance or supply or failure or delay in performance or supply of the Supplies by the Company or on part of the Company’s employees, agents or sub-contractors;
• Any breach by the Company of any of the express or implied terms of the Contract;
• Any use made or resale or on-supply of any of the Supplies or any product incorporating any of the Goods or developed using the Supplies;
• Any acts or omissions of the Company at the Customer’s premises;
• Any statement made or not made or advice given or not given by or on behalf of the Company, including as to compliance with legislation or regulation; or
• Otherwise under the Contract.
And the Company hereby excludes to the fullest extent permissible at law all conditions, warranties and stipulations, express (other than those set out in these Conditions or given in accordance with Condition 13) or implied, statutory, customary or otherwise which but for such exclusion, would or might subsist in favour of the Customer.
Save as set out in Condition 15(i), the Company’s total liability in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, misrepresentation or otherwise shall be limited to repairing or replacing Goods or in the case of Services, re-performing the Services or, at the Company’s option, refunding monies already paid in respect of the Supplies.
Each of the Company’s employees, agents and sub-contractors may rely on and enforce the exclusions and restrictions of liability in Conditions 8, 10, 13, 14, 15 and 16 in that person’s own name and for that person’s own benefit.

16. ProductWatch and Farnell ProductFind

The Customer acknowledges that these services are provided free of charge. Without limiting the generality of Condition 15:
i. In relation to ProductWatch
The Company will make all reasonable efforts to inform the Customer of the pending obsolescence or replacement of any Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all, nor for failing to provide details of possible or appropriate substitutes or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Customer to determine whether the Goods suggested are suitable for the Customer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.
ii. In relation to Farnell ProductFind
The Company will make all reasonable efforts to assist the Customer in identifying and/or procuring suitable Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all nor for failing to source possible or appropriate Goods or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Customer to determine whether the Goods are suitable for the Customer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.

17. Intellectual Property Rights

The Supplies in this Catalogue may be subject to the intellectual and industrial property rights including patents, knowhow, trademarks, copyright, design rights utility rights, database rights and or other rights of third parties. No right or licence is granted to the Customer, except the right to use the Supplies or re-sell the Goods in the Customer’s ordinary course of business. The Company shall have no liability whatsoever in the event of any claim of infringement of any such rights howsoever arising.
In particular, without limiting the above, title in any software program forming all or any part of the Goods is reserved to the Company and/or its suppliers. The Customer is responsible for informing itself of the terms of its licence or use and paying any royalty payable.
The Company owns full copyright in respect of this Catalogue and its reproduction in whole or part is prohibited without the Company’s prior written consent.

18. Use of Personal Data

“Personal Data” means, in relation to any Customer, or any representative of a Customer who is (in either case) a living individual, any data from which (whether alone or in combination with other information held by the Company) the Company can identify that Customer or that representative, regardless of how and when that data is provided.
The Company may process Personal Data for some or all of the purposes contemplated in these conditions or arising in the context of the relationship between the Company and the Customer, including:
i. Deciding whether to enter into any contract or arrangement with that Customer. This may include conducting credit reference searches against a Customer or its representatives and the disclosure of information to the relevant agency as to how the Customer conducts its accounts and other anti-fraud or identity checks;
ii. Order fulfillment, administration, customer services, profiling the Customer’s purchasing preferences and to help to review, develop and improve the Company’s business and the goods and services it offers;
iii. Direct marketing of the Company’s products and services and/or of the products and services of other companies in the Premier Farnell Group or third parties which the Company believes may be of interest to the Customer or its representatives, whether by post, fax, telephone, email, SMS, MMS or otherwise to the extent that it is lawfully entitled to do so;
iv. Crime prevention or detection
The processing of the Personal Data may involve:
i. The disclosure of that Personal Data to the Company’s service providers and agents;
ii. The disclosure of that Personal Data to other companies in the Premier Farnell Group whose products and services the Company believes may be of interest to that Customer or representative;
iii. The disclosure of that Personal Data to third parties whose products and services the Company believes may be of interest to that Customer or representative;
iv. The transfer of Personal Data outside of the EEA, including to countries whose laws may not provide adequate protection to Personal Data. The Company will only transfer Personal Data outside the EEA to companies who have guaranteed to the Company the same level of protection as that Personal Data would have received in the UK.
If, at any time, the Customer or its representatives does not wish his or her Personal Data to be used for any or all of the above purposes, he or she should contact the Marketing Manager, Farnell, Canal Road, Leeds LS12 2TU or notify any of our sales representatives when placing an order by phone.
For more information on the Company’s use of personal data please see the Company’s privacy policy on its website

19. Promotions

In the event that the Company sends promotional material to the Customer in relation to goods or services available from the Company, these Conditions shall apply to all Supplies purchased from such material.

20. Country of Origin

Goods may originate from an non-EC source. Unless otherwise confirmed by the Company in writing, nothing in this Catalogue is to be taken as a representation of the source of origin, manufacturer or production of the Goods or any part of them. Where certificates of origin are requested and available, these may be provided by the Company for a fee determined at the time of request.

21. Trade Counter

Goods can only be supplied at the trade counter against official orders for credit, debit card or cash transactions. A purchase order is required when collecting Goods. Cash transactions will only be accepted at the trade counter.

22. Export

The Customer is responsible at its own expense for obtaining any licence and complying with any export regulations in force within the United Kingdom and any import or export regulations in force in the country for which the Goods are destined.
Certain Goods imported from the United States of America are subject to specific restrictions.
With respect to goods manufactured in or originating from the United States, the Customer agrees to comply with all applicable export laws, restrictions and regulations of the United States or foreign agencies or authorities, and shall not import, export, or transfer for the purpose of re-export, any product to any prohibited or embargoed country or to any denied, blocked, or designated person or entity as mentioned in any such U.S. or foreign law or regulation. The Customer represents and warrants that it is not on the Denied Persons, Specially Designated Nationals or Debarred Persons List and is not otherwise prohibited by law from purchasing the Supplies.
The Company reserves the right not to supply certain customers or certain countries and to require from the Customer full details of the end use and final destination of the Goods.

23. US Stock*

In relation to any Contract for the supply of Goods which are notified by the Company at the time of order to be US Stock or Newark direct ship Goods or subject to US Stock or the Newark direct ship terms (“US Stock Goods”), the provisions of this Condition 23 shall apply in addition to all other terms and conditions set out in these Conditions. If there is any conflict or inconsistency between the terms set out above and this Condition 23, this Condition 23 shall prevail. This Condition 23 does not apply to any Contract which does not include US Stock Goods.
i. Delivery
All orders containing US Stock Goods are subject to an additional delivery charge in the amount published by the Company at the time of the order (currently €25 but subject to change from time to time) (“the US Stock Fee”). The US Stock Fee is payable only once per Contract regardless of the number of US Stock Goods ordered under that Contract and only once per Contract in the case of a Contract for Scheduled Delivery. The US Stock Fee will be charged on shipment of the first US Stock Goods to be delivered under any Contract.
US Stock Goods are normally delivered 3 working days after receipt of an order received prior to 5 pm GMT on a working day. US Stock Goods ordered after 5 pm GMT on a working day or on a non-working day are normally delivered 3 working days after the next working day following receipt of the order. This is regardless of the delivery method chosen during the order process (which shall continue to apply to all other Goods ordered). The special same or next day delivery service does not apply to US Stock Goods. As set out above, all delivery times are estimates only.
ii. Cancellation and returns
Save in accordance with Condition 10 above, all orders for US Stock Goods, whether single drop or scheduled, are irrevocable and cannot be cancelled and US Goods may not be returned except in accordance with Conditions 10 or 15 (if applicable) or with the prior written consent of a director of the Company.
iii. Use of Personal Data in relation to US Stock Goods
In order to fulfil any Contract for US Stock Goods the Company will transfer the Personal Data of the person to whom the Goods are to be delivered to the USA. In placing any order for US Stock Goods, the Customer accepts that this transfer will take place and consents to its taking place, even though the USA does not provide the same level of protection to Personal Data as the UK. The Company will endeavour to ensure that the Personal Data will receive an adequate level of protection while in the hands of its representatives in the USA. Where the Personal Data relate to another individual to whom the Goods are to be delivered, the Customer agrees that he or she has the authority of that individual to consent on their behalf. The Customer can withhold or withdraw his or her consent by contacting the Export Department, Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU, United Kingdom but this will severely curtail the service which the Company can offer and may require the Company to vary the terms of the Contract.
*Applicable to EU countries only.

24. Business Customers

The Company is a business to business supplier. The Catalogue and any specialogues and other product brochures produced by the Company are intended for use by business customers and not consumers. By ordering, the Customer confirms that he, she or it wishes to obtain the Supplies for the purposes of his, her or its business and not as a consumer.

25. Age requirements for certain goods

Where the law requires a minimum age for the purchase of certain Goods, the Customer confirms that he or she is over the required age and that delivery of the Goods will be accepted by a person over the relevant age limit.

26. Prohibited Applications

The Goods are not designed, authorised or warranted to be suitable for:
i. implantation in the body or for use in life support equipment, other medical equipment or in any application or system for any other purpose where the failure or malfunction of the Goods could reasonably be expected to result in personal injury, death, severe property or environmental damage; or
ii. in the case of Goods manufactured by and/or supplied to the Company by NXP, use in military, air craft or space applications.
Use or inclusion of the Company’s Goods in any such equipment, system or applications is strictly prohibited and any such use will be at the Customer’s own risk. The Customer will indemnify the Company and its suppliers against any and all liability and expense (including costs) resulting from any such inclusion or use.

27. Euro

In the event that the UK changes to a single unified European currency (known as the Euro or otherwise) or agrees to the fixing of conversion rates between European Union member states, it will not have the effect of altering any term or discharging or excusing performance under the Contract.

28. Force Majeure

The Company shall not be liable to the Customer in any manner or be deemed to be in breach of these Conditions because of any delay in performing or any failure to perform any of the Company’s obligations under these Contract if the delay or failure was due to any cause beyond the Company’s reasonable control (which shall include, but not be limited to government actions, war, fire, explosion, flood, import or export regulations or embargoes, labour disputes or inability to obtain or a delay in obtaining supplies of Goods or labour). The Company may, at its option, delay the performance of, or cancel the whole or any part of a Contract.

29. Recording of telephone calls

The Company reserves the right to monitor, intercept or record telephone calls and many monitor or intercept all email or other electronic communications made to its premises for training, security and quality purposes.

30. Legal Construction

All Contracts shall be governed by and interpreted in accordance with English law and the Customer submits to the jurisdiction of the English Courts, but the Company may enforce such Contract in any court of competent jurisdiction.

31. General

Any provision of these Conditions of Supply which is held by any competent authority to be invalid, void, voidable, unenforceable or unreasonable (in whole or in part) shall to the extent of such invalidity, voidness, voidability, unenforceability or unreasonableness be deemed severable and the other provisions of these Conditions of Supply and the remainder of such provision shall not be affected. Failure by the Company to enforce or partially enforce any provision of these Conditions of Supply will not be constrained as a waiver of any rights under these Conditions of Supply.
The Company shall be entitled, without the consent of or notice to the Customer, to assign the benefit, subject to the burden, of these Conditions and/or any Contract to any company in its group (as defined in section 53(1) of the Companies Act 1989) at any time.
Except as set out in Condition 15, the parties to the Contract do not intend that any of its terms will be enforceable by virtue of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 by any person not a party to it.

32. Translations

If there is any conflict between these Conditions and any translation of these Conditions then this English version will prevail.

33. Business Administration

All or part of the administration associated with the successful trade account creation and processing your order may be automate

These Conditions supersede all previous issues.
March 2008


Družba dobavlja podjetjem. Toda če kupujete kot Potrošnik (kot je opredeljeno spodaj), veljajo naslednji pogoji.

Premier Farnell UK Limited (ki trguje kot Farnell)
Izvozni pogoji dobave za fizične osebe

Pričakovani datum veljavnosti Kataloga: od marca 2008 do Januar 2020
Datum izdaje teh Pogojev: marec 2008

1. Opredelitve

Naslednje besede imajo pomene, ki so jim dani spodaj in veljajo za celotne pogoje dobave:
Katalog’ – katalog (v kakršnikoli obliki, na papirju ali v elektronski obliki), v katerem so določeni ti Pogoji in vključuje seznam izdelkov, ki jih nudi Družba.
Družba’ – Farnell, trgovinski oddelek družbe Premier Farnell UK Limited (matična številka družbe 00860093), katere sedež je na naslovu 150 Armley Road, Leeds, West Yorkshire, LS12 2QQ, ali njeni dovoljeni pravni nasledniki.
Pogoji’ – ti pogoji in določila.
Pogodba’ – katerakoli pogodba med nami in vami za prodajo Blaga in/ali dobavo Storitev.
Potrošnik’ pomeni osebo, ki sklepa pogodbo z Družbo za namen, ki ni neposredno povezan z njegovo/njeno poklicno ali poslovno dejavnostjo, katere naročilo za Blago sprejme Družba.
Blago’ – kakršnokoli blago, ki vam ga dobavimo ali vam ga bomo dobavili.
Storitve’ – kakršnekoli storitve, ki jih opravimo ali jih bomo opravili za vas.
Dobave’ – kakršnokoli Blago ali Storitve.
pisno’ – vključuje elektronske komunikacije.

2. Pogoji

Družba sprejme vsa naročila po teh Pogojih in v skladu z njimi.
Potrošnik je dolžan pred oddajo naročila prebrati in sprejeti te Pogoje.
Ti Pogoji imajo prednost in izključujejo kakršnekoli pogoje in določila v kakršnihkoli pogajanjih ali poslovanju med Družbo in Potrošnikom. Če obstaja kakršnokoli navzkrižje med
• drugimi določbami tega Kataloga in temi Pogoji; ali
• določbami naročila in temi Pogoji,
bodo prevladali ti Pogoji, razen če Družba pisno soglaša drugače. Skupaj s kakršnimikoli določili, ki jih sprejme Družba v zvezi z naročilom, predstavljajo ti Pogoji celotni dogovor med Družbo in Potrošnikom v zvezi z naročenimi Dobavami. Teh Pogojev ni dovoljeno spremeniti, razen če to izrecno pisno dovoli pooblaščeni predstavnik Družbe.

3. Cene

Razen če je navedeno drugače, so cene za Dobave v evrih brez DDV, kot so navedene v Katalogu, ali, kadar ustreza, v pisni ponudbi Družbe. Družba si je razumno prizadevala zagotoviti, da so cene za Dobave v Katalogu natančno določene, vendar si pridržuje pravico, da kadarkoli brez obvestila spremeni svoje cene. Zaračunane bodo cene, ki bodo veljale ob oddaji naročila Potrošnika, razen če Družba nemudoma obvesti Potrošnika o bistveni spremembi cen in Potrošnik potrdi naročilo z novo ceno. Če Potrošnik naročila ni potrdil, velja, da ni bilo oddano in Družba bo o tem Potrošnika nemudoma obvestila.
Kadar je treba izvesti Dobave na obroke (‘Redna dobava’), bo cena, ki jo je treba plačati zanje, cena, ki velja v času dobave prve serije Dobav.
Standardna dokumentacija Družbe je en račun in odpremnica. Strošek drugih dokumentov, kot so certifikacija ali legalizacija gospodarske zbornice ali konzulata ali več kopij računov, ni vključen, razen če je to navedeno v ponudbi ali predračunu Družbe, Družba pa bo na zahtevo ločeno navedla take stroške.

4. Plačilo

Plačilo je lahko z eno od naslednjih metod, kot je dogovorjeno z Družbo:
a) v valuti računa ob dobavi Blaga; ali
b) z neto medbančnim transferjem, za potrebe katerega so podrobni podatki o banki Družbe na voljo na zahtevo; ali
c) s kreditnimi karticami Visa; ali
d) v skladu s kakršnimikoli kreditnimi pogoji računa, ki ga da v skladu s temi Pogoji na voljo Družba v zvezi s Potrošnikovim računom.
Prosimo vzemite na znanje, da Družba ne bo sprejela kakršnihkoli bančnih stroškov, provizij ali nadomestil. Na vseh dokumentarnih akreditivih mora biti jasno označeno, da so vsi taki stroški ali provizije za račun Potrošnika.
Vsa plačila morajo biti izvršena brez kakršnihkoli odbitkov, zadržanih zneskov ali pobotov. Rok za plačilo je bistvenega pomena. Če Potrošnik ne izvrši plačila do datuma zapadlosti, je Družba ne glede na kakršnokoli drugo pravico ali pravno sredstvo upravičena, da:
i. odpove naročilo ali ustavi nadaljnje dobave ali izvedbe;
ii. zaračuna obresti (tako pred kot po kakršnikoli sodbi) na neplačani znesek po 5% letni obrestni meri nad temeljno obrestno mero, ki jo občasno določi HSBC Bank plc, do celotnega plačila, vendar v nobenem primeru po višji obrestni meri od zakonsko določene obrestne mere za zamudne obresti, kot jih določa slovenska zakonodaja.

5. Novi računi

Potrošnik, ki želi odpreti kreditni račun, mora dati informacije, ki jih Družba zahteva, Družba pa lahko izvede iskanja in poizvedbe, ki so po njenem mnenju primerne. Družba si pridržuje pravico, da po svoji absolutni presoji kadarkoli odobri, zavrne ali ukine kakršenkoli kredit ali zmanjša ali ustavi kakršenkoli kreditni limit brez obvestila Potrošniku. Za Družbo ne bodo zavezujoči kakršenkoli račun ali kreditni pogoji, razen če Družba to pisno potrdi.

6. Naročila

Družba si pridržuje pravico, da odkloni trgovanje s katerokoli družbo, osebo ali subjektom.
Naročilo je lahko oddano po telefonu, faksu, e-pošti, spletu ali z e-naročanjem.
Pred oddajo naročila je treba Potrošniku dati informacije o nakupu glede opisa izdelka, ki ga želi kupiti, količine, cene vključno z DDV, skupnega stroška dobave, načinov plačila, načina dobave ali izvedbe, pravice do umika iz pogodbe. Pred oddajo naročila se Potrošniku zagotovi preprost, neposreden in stalen dostop do informacij, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list Republike Slovenije, št. 20/1998, kot je dopolnjen, skrajšano v slovenščini ZVPot, v nadaljevanju imenovan “ZVPot”).
Vsako naročilo, ki ga odda Potrošnik, bo potrjeno pisno, kar bo vključevalo podrobne podatke o ceni, opis izdelkov, količino, dobavo itd.
Potrošnik mora navesti svojo številko računa in številko naročila, kadar telefonira in v vsej korespondenci.
Da ne bi bilo podvajanja, mora biti pisna potrditev telefonskih naročil jasno označena z ‘Le potrditev’. Družba ne bo sprejela odgovornosti za naročila, ki niso tako označena, dvojna naročila pa bodo ustrezno zaračunana.
Najmanjša vrednost naročila za posle s kreditnimi karticami je 30 EUR.
Ko je naročilo sprejeto, ga je mogoče odpovedati le z vnaprejšnjim pisnim soglasjem pooblaščenega predstavnika Družbe.
Naročila za Blago sprejme Družba z odpremo dobavljenega Blaga, vendar pa odprema ne bo predstavljala sprejema, kadar je bila cena za Dobave v Potrošnikovem naročilu navedena ali povzeta nepravilno.

7. Dobava

Za naročila po telefonu, faksu, e-pošti, spletu ali z e-naročanjem avtomatsko velja, da so nujna in, razen kot je določeno spodaj, si bo Družba razumno prizadevala, da odpremi tako naročeno Blago isti dan, če so naročila prejeta pred 15.00 uro po času po Greenwichu od ponedeljka do petka, vse Blago, naročeno po takem času, pa naslednji delovni dan na mesto, ki ga navede Potrošnik v naročilu kot mesto dobave.
Blago, naročeno z drugimi sredstvi, bo dobavljeno v 2-3 dneh na mesto, ki ga navede Potrošnik v naročilu kot mesto dobave.
Informacije o stroških dobave so podane na spletnem mestu: kliknite tukaj.
Informacije o načinih dobave so na voljo na spletnem mestu: kliknite tukaj.
Potrošnik lahko zahteva dobavo ali izvedbo na obroke za do 12 mesecev po datumu naročila. Družba si pridržuje pravico do dobave ali izvedbe na obroke. Neizpolnitev do datuma dobave ali izvedbe, kadar so dobave ali izvedba na obroke, Družbi ne prepreči in je ne omeji, da ne bi izvedla nadaljnjih dobav ali opravila nadaljnje izvedbe po ustrezni Pogodbi na obroke.
Družba lahko uporabi katerokoli metodo dobave, ki ji je na voljo. Družba si bo razumno prizadevala, da doseže dobave in/ali izvedbe kot predvideno, vendar, razen kot je določeno v Pogoju 8 spodaj, v nobenih okoliščinah ne bo odgovorna do obsega, ki ga dovoljuje zakon, da Potrošniku zagotovi nadomestilo zaradi nedobave, neizvedbe ali dobave ali izvedbe z zamudo. Rok za dobavo in/ali izvedbo ne bo bistvenega pomena.
Družba si pridržuje pravico do zadržanja odpreme iz številnih razlogov, vključno z izvedbo potrebnih preverjanj ali postopkov glede kreditne sposobnosti ali preprečevanja goljufij. V primeru zadržanja odpreme iz takih razlogov, bo Družba Potrošnika o tem obvestila v primernem času.

8. Pregled, pomanjkljivosti in nedobava

Potrošnik mora pregledati Dobave takoj, ko je to razumno izvedljivo po dobavi, ali v primeru Storitev izvedbi in, razen kot je določeno v Pogoju 15 spodaj, Družba ne bo odgovorna za kakršnokoli pomanjkljivost v Dobavah, razen če je Družbi dano pisno obvestilo v dveh mesecih po datumu ko je bila pomanjkljivost ugotovljena. Družba ne piše programske opreme, ki jo vsebuje Blago, in Potrošnik je dolžan pred uporabo Blaga preveriti prisotnost računalniških virusov.
Količina katerekoli pošiljke Blaga, ki jo potrdi Potrošnik ob prevzemu na mestu dobave, ki ga navede Potrošnik, je dokončni dokaz količine, ki jo prejme Potrošnik ob dobavi. Družba ne bo odgovorna za kakršnokoli nedobavo Blaga ali neizvedbo Storitev, razen če je Družbi dano pisno obvestilo v dveh mesecih po datumu, ko bi v običajnem poteku dogodkov Blago moralo biti dobavljeno ali Storitve izvedene. V skladu s pogojem 16(i) spodaj bo kakršnakoli odgovornost Družbe za nedobavo ali neizvedbo ali za Blago, za katero se ob dobavi sporoči, da je pomanjkljivo, ali za Storitve, za katere se po izvedbi sporoči, da so pomanjkljive, v skladu s tem Pogojem 8, omejena na zamenjavo Blaga ali ponovno izvedbo Storitev v razumnem času brez dodatnih dajatev in stroškov za Potrošnika ali na povračilo takrat plačane cene v zvezi s takimi Dobavami, kot je opisano v Pogoju 9 spodaj, razen če obvezne določbe veljavne zakonodaje določajo drugače.

9. Vračila – reklamacije

Družbi ni dovoljeno vrniti nobenega Blaga, razen če je Stranka od Družbe najprej pridobila številko odobritve vračila (returns authorisation number – ‘RAM’). Vse Blago se vrne na tveganje in stroške Stranke in ga Stranka ne sme poškodovati, biti pa mora v originalni embalaži. Stranka je odgovorna za vračilo Blaga Družbi in da priskrbi dokaz o dobavi takega vračila.
Politika Družbe je vračilo v 21 dneh. Da bo Blago sprejeto za vračilo na tej osnovi, mora biti vrnjeno tako, da ga Družba prejme v 21 dneh po odpremi. Stranka mora vrniti Blago Oddelku za vračila – “The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF”, in jasno navesti številko računa Stranke, številko naročila in RAM.
Blago, vrnjeno po 21 dneh kot ‘neželeno’ ali ‘nepravilno naročeno’ lahko Družba po svoji presoji sprejme, vendar bo zanj treba plačati nadomestilo za obnovitev v višini 20% vrednosti računa za Blago (vendar najmanj 10 €).
Blaga, ki obsega programsko opremo ali je posebej izdelano ali vsebuje katerokoli nevarno snov, navedeno v Direktivi 2002/95/EC o Omejitvi uporabe določenih nevarnih snovi v električni ali elektronski opremi – the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical or Electronic Equipment – (‘RoHS’), ni dovoljeno vrniti po tem Pogoju 9. Kakršnegakoli statično-občutljivega Blaga, dobavljenega v zapečateni embalaži, ni dovoljeno vrniti, če so bili paketi v pretisnem omotu ali embalaži “peel pack”, v katerih so bili dobavljeni, odprti, spremenjeni ali poškodovani.

10. Pravica do umika

Potrošnik je upravičen do umika iz pogodbe brez obrazložitve in brez dodatnih stroškov v 14 dneh po dobavi artikla ali izvedbi Storitve, če odda pisno obvestilo (ne pa sporočila po e-pošti) na naslednji naslov: Farnell, Eastern Europe Department, Canal Road, Leeds, LS12 2TU. Ob umiku iz pogodbe glede nakupa Blaga mora Potrošnik slediti postopku vračila, opisanem v točki 9 zgoraj.
Če je to ustrezno, se ta čas podaljša za 3 mesece po dobavi/izvedbi, če Potrošnik ne dobi pisnega potrdila o naročilu vključno z izdelkom, ceno in potrdilom načina dobave.

11. Opis

Vse specifikacije, risbe, ilustracije, opisi in podatki o težah, dimenzijah, zmogljivosti ali drugi podrobni podatki, vključno brez omejitve z izjavami glede upoštevanja zakonodaje ali predpisa (skupaj “Opisi”), ne glede na to, kje se pojavijo (vključno brez omejitve v tem Katalogu, na podatkovnih listih, vlogah, odpremnicah, računih ali embalaži), imajo namen dati splošno predstavo o Dobavah, ne bodo pa tvorili Pogodbe. Če se Opis kakršnegakoli Blaga razlikuje od proizvajalčevega opisa, velja ta za pravilnega.
Družba bo zagotovila vse razumne ukrepe, da zagotovi natančnost Opisov, vendar se opira na take morebitne informacije, ki ji jih dostavijo njeni dobavitelji, in, kolikor dovoljuje veljavna zakonodaja, ne sprejme nobene odgovornosti po pogodbi, nepogodbeni odškodninski odgovornosti, po zakonu ali drugače zaradi kakršnekoli napake ali opustitve v takih Opisih ne glede na to, ali te izvirajo iz malomarnosti Družbe ali drugega vzroka. Družba lahko spremeni Dobave kot del stalnega programa izboljšav ali da upošteva zakonodajo.
Ne glede na ta Pogoj 11 se Potrošnikom priporoča, da preverijo spletno stran Družbe za najnovejše opise Blaga, zlasti, vendar brez omejitve, v zvezi z izjavami glede RoHS.

12. Tveganje in lastništvo

Kadar je dobava izvedena po pošti ali kurirski službi, se bosta tveganje škode na Blagu ali izguba Blaga prenesla na Potrošnika, ko bo Blago dobavljeno Potrošniku in prevzeto po pisnem potrdilu.
Lastništvo Blaga se ne prenese na Potrošnika, dokler Družba v celoti (v gotovini ali potrjenih sredstvih) ne prejme vseh zneskov, ki jih Potrošnik dolguje Družbi na katerikoli račun. Dokler se lastništvo ne prenese na Potrošnika, mora Potrošnik hraniti Blago fiduciarno kot depozitar Družbe. Če plačilo do datuma zapadlosti ni prejeto v celoti ali Potrošnik sprejme sklep o likvidaciji ali izda sodišče sklep v ta namen, ali je za katerakoli sredstva ali poslovanje Potrošnika imenovan stečajni upravitelj ali upravitelj, ali je proti Potrošniku uvedena izvršba ali rubež, ali je storjeno kakršnokoli enakovredno dejanje v katerikoli drugi pristojnosti, je Družba upravičena, da brez predhodnega obvestila prevzame posest Blaga in v ta namen vstopi v prostore, ki jih zaseda ali ima v lasti Potrošnik.
Ta Katalog ostane ves čas v celoti izključna last Družbe.

13. Zagotavljanje kakovosti

Vse Blago, navedeno v tem Katalogu, je bilo obdelano strogo v skladu s standardnimi postopki glede kakovosti, potrjenimi po BS EN ISO 9001:2000, razen če je v odpremni dokumentaciji navedeno drugače.
Nadaljnje podrobne podatke je mogoče pridobiti od prodajnega urada Družbe ob naročilu. Določeni artikli so na voljo s polno sledljivostjo serije v skladu z zahtevami CECC standarda. Ti so določeni v Katalogu in za tako certifikacijo se zaračuna 7,50 €.
Kjer je na voljo Nevarno Blago (obrazec IATA), se zanj na datum izdaje tega Kataloga zaračuna 36 €.

14. Delovanje in primernost za namen

Razen če pooblaščeni predstavnik Družbe pisno izrecno in določno jamči za kakršnekoli podatke o delovanju, tolerancah ali značilnostih, Družba ne sprejme nobene odgovornosti, če Dobave kakorkoli ne izpolnjujejo takih meril, ne glede na to, ali je to moč pripisati malomarnosti Družbe ali drugemu vzroku v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Potrošnik je dolžan zagotoviti, da so Dobave za določen namen zadostne in ustrezne, razen če pooblaščeni predstavnik Družbe posebej pisno navede drugače. Kakršenkoli nasvet ali priporočilo, ki ga da zaposleni v Družbi, a ga pisno ne potrdi pooblaščeni predstavnik Družbe, se izvede v celoti na Potrošnikovo tveganje in Družba ne bo odgovorna za kakršenkoli tak nasvet ali priporočilo, ki ni tako potrjeno. Razen kot je določeno v Pogoju 16, bo odgovornost Družbe do Potrošnika, če bi se katerokoli jamstvo, izjava, nasvet ali priporočilo, potrjeno v skladu s tem Pogojem 14, izkazalo za nepravilno, netočno ali zavajajoče, omejena na vračilo cene, plačane za Dobave ali, po izbiri Družbe, dobavo nadomestnih Dobav, ki so zadostne in primerne, razen če obvezne določbe veljavne zakonodaje določajo drugače.

15. Jamstvo/Garancija

Družba si bo prizadevala korist jamstva ali garancije, ki ga/jo da proizvajalec Blaga, prenesti na Potrošnika.
Poleg tega bo Družba brezplačno popravila ali po izbiri Potrošnika zamenjala Blago ali v primeru Storitev ponovno izvedla Storitve, če se v razumno zadovoljstvo Družbe dokaže, da je poškodovano ali pomanjkljivo zaradi napak v materialu, izdelavi ali načrtih.
Ta obveznost ne bo veljala:
• če nastane pomanjkljivost, ker je Potrošnik spremenil ali popravil tako Blago brez pisnega soglasja Družbe; ali
• ker Potrošnik ni upošteval proizvajalčevih navodil za shranjevanje, uporabo, namestitev, rabo ali vzdrževanje Blaga; ali
• če Potrošnik Družbe ni obvestil o kakršnikoli pomanjkljivosti v skladu s Pogojem 8, kadar bi morala biti taka pomanjkljivost ob razumnem pregledu razumno očitna; ali
• če Potrošnik Družbe ne obvesti o pomanjkljivosti v 12 mesecih (ali drugačnem obdobju, ki ga določi Družba v času sprejema naročila za Dobave) po datumu odpreme Blaga ali izvedbe Storitev.
Za kakršnekoli nadomestne Dobave ali Blago, popravljeno po tem Pogoju 15, bo veljalo jamstvo po teh pogojih za kakršenkoli neiztečeni del jamčevalne dobe, dane na originalne Dobave. Kakršnokoli Blago, ki je bilo zamenjano, bo pripadalo Družbi.
Razen kot je določeno v Pogoju 16(i), je edina obveznost in odgovornost Družbe, če bi se kakršnekoli Dobave izkazale za poškodovane ali pomanjkljive v skladu s tem Pogojem 15, omejena po izbiri Družbe na popravilo ali zamenjavo ustreznega Blaga ali ponovno izvedbo ustreznih Storitev ali vračilo cene, plačane za ustrezne Dobave, razen če obvezne določbe veljavne zakonodaje določajo drugače.
V skladu z zgoraj navedenim in razen kot je navedeno v Pogoju 16(i) in Pogoju 8 zgoraj ali kot določa veljavna zakonodaja, je ta Pogoj edina obveznost Družbe in Potrošnikovo edino pravno sredstvo za pomanjkljive Dobave in ga Potrošnik sprejme kot nadomestilo za vsa eksplicitna ali implicitna zagotovila, pogoje ali jamstva, zakonsko določena ali drugačna, glede zadovoljive kakovosti, primernosti za namen ali delovanje Blaga (ali materialov, uporabljenih v zvezi s tem) ali standarda izvedbe Storitev in vsa taka zagotovila, pogoji in jamstva so izključeni.

16. Izključitev odgovornosti

i. Družba ne izključuje svoje odgovornosti do Potrošnika:
• za kršitev obveznosti Družbe po točki 12 Zakona o prodaji blaga (Sale of Goods Act) iz leta 1979 ali točke 2 Zakona o dobavi blaga in storitev (Supply of Goods and Services Act) iz leta 1982;
• za osebno poškodbo ali smrt ki nastane kot posledica malomarnosti Družbe po točki 2(3) Zakona o varstvu potrošnikov (Consumer Protection Act) iz leta 1987;
• za katerikoli primer, za katerega bi bilo za Družbo nezakonito, če bi izključila ali poskusila izključiti svojo odgovornost; ali
• za goljufijo, vključno z goljufivim napačnim prikazovanjem.
• za škodo, povzročeno z namernim napačnim ravnanjem Družbe.
Razen kot je določeno v Pogojih 8 (Pregled, pomanjkljivosti in nedobava), 14 (Delovanje in primernost za namen) in 15 (Jamstvo/Garancija) in Pogoju 16(i) zgoraj, ali razen kot določajo obvezne določbe veljavne zakonodaje, Družba ne bo imela nobene odgovornosti do Potrošnika (niti po pogodbi, pogodbeni odškodninski odgovornosti (vključno z malomarnostjo), kršitvi zakonske dolžnosti, povračilu ali drugače) za kakršnokoli poškodbo, smrt, škodo ali neposredno ali posredno ali posledično izgubo (vsi ti pogoji vključujejo brez omejitve čisto gospodarsko izgubo, izgubo dobičkov, izgubo poslovanja, izgubo uporabe, izgubo podatkov, čas izpada računalnikov, zmanjšanje dobrega imena, prekinitev poslovanja, povečane nabavne ali proizvodne stroške, izgubo priložnosti, izgubo pogodb in podobno izgubo) ne glede na to, kako je povzročena ali izvira iz ali v zvezi s:
• Katerokoli Dobavo ali izdelavo, prodajo, izvedbo ali dobavo ali neizpolnitvijo ali zamudo pri izvedbi ali dobavi Dobav s strani Družbe ali zaposlenih, agentov ali podizvajalcev Družbe; ali
• Kakršnokoli kršitvijo s strani Družbe kakršnihkoli eksplicitnih ali implicitnih pogojev Pogodbe; ali
• Kakršnokoli uporabo ali nadaljnjo prodajo ali stalno dobavo kakršnihkoli Dobav ali kakršnegakoli izdelka, ki vsebuje kakršnokoli Blago ali je razvit z uporabo Dobav; ali
• Kakršnimikoli dejanji ali opustitvami dejanj Družbe v Potrošnikovih prostorih; ali
• Kakršnokoli izjavo, ki jo da ali je ne da, ali nasvet, ki ga da ali ga ne da Družba ali je v njenem imenu, vključno glede upoštevanja zakonodaje ali predpisa; ali
• Drugače po Pogodbi.
In Družba s tem izključuje v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, vse pogoje, jamstva in določbe, eksplicitne (razen takih, ki so določene v teh Pogojih, ali dane v skladu s Pogojem 14) ali implicitne, zakonsko določene, običajne ali drugačne, ki bi, če ne bi bilo take izključitve, veljale ali bi lahko veljale v korist Potrošnika.
Razen kot je določeno v Pogoju 16(i), je celotna odgovornost Družbe iz pogodbe, nepogodbene odškodninske odgovornosti (vključno z malomarnostjo), kršitve zakonske dolžnosti, napačnega prikazovanja ali drugače omejena na popravilo ali zamenjavo Blaga ali v primeru Storitev na ponovno izvedbo Storitev ali, po izbiri Družbe, na vračilo že plačanega denarja v zvezi z Dobavami, razen če obvezne določbe veljavne zakonodaje določajo drugače.
Vsak zaposleni, agent in podizvajalec Družbe se lahko opre na in zahteva izvršitev izključitev in omejitev odgovornosti v Pogojih 8, 11, 14, 15, 16 in 17 v lastnem imenu te osebe in v lastno korist te osebe.

17. ProductWatch in Farnell ProductFind

Potrošnik priznava, da so te storitve opravljene brezplačno. Brez omejevanja splošne narave Pogoja 16:
i. V zvezi s ProductWatch
si bo Družba razumno prizadevala, da bo takoj, ko bo to praktično mogoče, Potrošnika obvestila o pričakovani zastarelosti ali zamenjavi kateregakoli Blaga, vendar ne sprejema nobene odgovornosti, če tega ne bo storila pravočasno ali sploh ne bo storila, in tudi ne, če ne bo dala podrobnih podatkov o možnih ali ustreznih nadomestkih ali če ne bo opravila storitve na predvideni način ali ob predvidenem času. Potrošnik je odgovoren, da ugotovi, ali je predlagano Blago primerno za Potrošnikovo nameravano uporabo in glede tega ni dano nobeno zagotovilo ali jamstvo.
ii. V zvezi s Farnell ProductFind
si bo Družba razumno prizadevala, da bo pomagala Potrošniku določiti in/ali priskrbeti ustrezno Blago, vendar ne sprejema nobene odgovornosti, če tega ne bo storila pravočasno ali sploh ne bo storila, in tudi ne, če ne bo pridobila možnega ali ustreznega Blaga ali če ne bo opravila storitve na predvideni način ali ob predvidenem času. Potrošnik je odgovoren, da ugotovi, ali je Blago primerno za Potrošnikovo nameravano uporabo in glede tega ni dano nobeno zagotovilo ali jamstvo.

18. Pravice intelektualne lastnine

Dobave v tem Katalogu so lahko predmet pravic intelektualne in industrijske lastnine vključno s patenti, strokovnim znanjem in izkušnjami, blagovnimi znamkami, avtorskimi pravicami, pravicami iz modela, pravicami do uporabe, pravicami do baz podatkov ali drugimi pravicami tretjih oseb. Potrošniku ni dana nobena pravica ali licenca, razen pravice do uporabe Dobav ali nadaljnje prodaje Blaga pri Potrošnikovem običajnem poslovanju. Družba ne bo odgovorna v primeru kakršnegakoli zahtevka zaradi kršitve kakršnihkoli takih pravic ne glede na to, kako je nastal.
Brez omejevanja zgoraj navedenega je zlasti lastninska pravica do katerekoli programske opreme, ki tvori vse ali del Blaga, rezervirana za Družbo in/ali njene dobavitelje. Potrošnik je odgovoren, da se informira o pogojih njene licence ali uporabe in za plačilo kakršnihkoli tantiem, ki jih je treba plačati.
Družba je imetnik vseh avtorskih pravic glede tega Kataloga in njegova reprodukcija v celoti ali delno brez predhodnega pisnega soglasja Družbe je prepovedana.

19. Uporaba osebnih podatkov

“Osebni podatki” pomeni v zvezi s katerimkoli Potrošnikom kakršnekoli podatke, iz katerih (samih ali v kombinaciji z drugimi informacijami, ki jih ima Družba) lahko Družba določi tega Potrošnika, ne glede na to, kako in kdaj so podatki dani.
Družba lahko obdela Osebne podatke za nekatere ali vse namene, ki so predmet teh pogojev ali izvirajo v povezavi z odnosom med Družbo in Potrošnikom, vključno z:
i. odločitvijo, ali naj sklene kakršnokoli pogodbo ali dogovor s tem Potrošnikom. To lahko vključuje vodenje iskanja bonitetnih podatkov za Potrošnika ali njegove zastopnike in razkritje informacij ustrezni agenciji glede tega, kako Potrošnik vodi svoje račune in druga preverjanja proti goljufiji ali preverjanja identitete;
ii. izpolnitvijo naročil, administracijo, storitvami za potrošnika, izdelavo profila, kaj Potrošnik raje kupuje, in da pomaga pregledati, razviti in izboljšati poslovanje Družbe ter blaga in storitev, ki jih nudi;
iii. neposrednim trženjem izdelkov in storitev Družbe in/ali izdelkov in storitev drugih družb skupine Premier Farnell Group ali tretjih oseb, za katere Družba meni, da so lahko za Potrošnika ali njegove zastopnike zanimivi, po pošti, faksu, telefonu, e-pošti, SMS, MMS ali drugače, ob Potrošnikovem predhodnem izrecnem soglasju, kolikor je zakonito upravičena, da to stori;
iv. preprečevanjem ali odkrivanjem kriminala.
Obdelava Osebnih podatkov lahko vključuje:
i. Razkritje teh Osebnih podatkov ponudnikom storitev in agentom Družbe zaradi obdelave naročila Potrošnika;
ii. Razkritje teh Osebnih podatkov drugim družbam skupine Premier Farnell Group, katerih izdelki in storitve so po mnenju Družbe za tega Potrošnika lahko zanimivi;
iii. Razkritje teh Osebnih podatkov tretjim osebam, katerih izdelki in storitve so po mnenju Družbe lahko zanimivi za tega Potrošnika;
iv. Prenos Osebnih podatkov izven EGP, vključno v države, katerih zakoni morda ne zagotavljajo ustreznega varstva Osebnih podatkov. Družba bo prenesla Osebne podatke izven EGP le družbam, ki so Družbi jamčile enako raven varstva, kot bi jo ti Osebni podatki imeli v Združenem kraljestvu.
Če Potrošnik kadarkoli ne želi, da se njegovi Osebni podatki uporabijo za vse ali kateregakoli od zgornjih namenov, naj se obrne na Direktorja trženja, Farnell, Canal Road, Leeds LS12 2TU, ali pri naročanju po telefonu obvesti kateregakoli od naših prodajnih zastopnikov.
Za več informacij o uporabi osebnih podatkov Družbe si prosimo oglejte politiko varovanja osebnih podatkov Družbe na njeni spletni strani.

20. Promocije

Če Družba pošlje Potrošniku promocijski material v zvezi z blagom ali storitvami, ki jih ima Družba na voljo, veljajo ti Pogoji za vse Dobave, kupljene iz takega materiala.

21. Država izvora

Blago lahko izvira iz vira izven ES. Razen če Družba pisno potrdi drugače, se ne sme nič v tem Katalogu vzeti kot zagotovilo vira izvora, proizvajalca ali proizvodnje Blaga ali kateregakoli njihovega dela. Kadar se zahtevajo in so na voljo potrdila o izvoru, jih lahko Družba zagotovi za nadomestilo, določeno v času zahteve.

22. Prosta prodaja

Blago je mogoče dobaviti v prosti prodaji le z uradnimi naročili ob plačilu s kreditnimi, bančnimi plačilnimi karticami ali gotovinsko. Za dvig Blaga je potrebna naročilnica. Gotovino sprejemamo le v prosti prodaji.

23. Izvoz

Potrošnik je odgovoren, da na lastne stroške pridobi kakršnokoli licenco in upošteva kakršnekoli izvozne predpise v veljavi v Združenem kraljestvu in kakršnekoli uvozne ali izvozne predpise v veljavi v državi, za katero je Blago namenjeno.
Za določeno Blago, uvoženo iz Združenih držav Amerike, veljajo posebne omejitve.
Potrošnik soglaša, da bo v zvezi z blagom, ki je bilo izdelano v Združenih državah ali izvira iz njih, upošteval vse veljavne izvozne zakone, omejitve in predpise Združenih držav ali tujih agencij ali organov oblasti in ne bo uvozil, izvozil ali prenesel zaradi ponovnega izvoza, kakršnegakoli izdelka v kakršnokoli državo, kamor je prepovedano izvažati, ali v državo, za katero velja embargo, ali kakršnikoli osebi ali subjektu, za katero je to prepovedano ali blokirano, ali je posebej določena, kot je določeno v kakršnemkoli takem zakonu ali predpisu ZDA ali tuje države. Potrošnik zagotavlja in jamči, da ni na seznamu zavrnjenih oseb, posebej določenih državljanov ali izključenih oseb (Denied Persons, Specially Designated Nationals or Debarred Persons List) in da mu ni drugače zakonsko prepovedano kupovati Dobav.
Družba si pridržuje pravico, da ne dobavlja določenim potrošnikom ali določenim državam in da od Potrošnika zahteva celotne podatke o končni uporabi in končni destinaciji Blaga.

24. Blago iz ZDA*

V zvezi s katerokoli Pogodbo za dobavo Blaga, za katero Družba v času naročila sporoči, da je Blago iz ZDA ali da zanj veljajo pogoji direktne odpreme iz Newarka (“Blago iz ZDA”), veljajo določbe tega Pogoja 24 poleg vseh drugih pogojev in določil, določenih v teh Pogojih. Če obstaja kakršnokoli navzkrižje ali neskladje med pogoji, določenimi zgoraj in tem Pogojem 24, velja ta Pogoj 24. Ta Pogoj 24 pa ne velja za kakršnokoli Pogodbo, ki ne vključuje Blaga iz ZDA.
i. Dobava
Za vsa naročila, ki vsebujejo Blago iz ZDA, velja dodatno nadomestilo za dobavo v znesku, kot je objavljen s strani Družbe v času naročila (sedaj 25 €, vendar se občasno spremeni) (“Nadomestilo za Blago iz ZDA”). Nadomestilo za Blago iz ZDA se plača le enkrat na Pogodbo ne glede na število Blaga iz ZDA, naročenega po taki Pogodbi, in le enkrat na Pogodbo v primeru Pogodbe za Redno dobavo. Nadomestilo za Blago iz ZDA bo zaračunano ob odpremi prvega Blaga iz ZDA, ki mora biti dobavljeno po katerikoli Pogodbi.
Blago iz ZDA je navadno dobavljeno v 3 delovnih dneh po prejemu naročila, prejetega pred 17. uro po času po Greenwichu na delovni dan. Blago iz ZDA, naročeno po 17. uri po času po Greenwichu na delovni dan ali na nedelovni dan, se navadno dobavi v 3 delovnih dneh po naslednjem delovnemu dnevu po prejemu naročila. To velja ne glede na metodo dobave, izbrano med postopkom naročanja (ki še vedno velja za vse drugo naročeno Blago). Za Blago iz ZDA ne velja posebna storitev dobave na isti ali naslednji dan. Kot je določeno zgoraj, so vsi časi dobave le ocene.
ii. Odpoved in vračila
Razen v skladu s Pogojem 11 zgoraj so vsa naročila za Blago iz ZDA, bodisi posamična ali redna, nepreklicna in jih ni mogoče odpovedati in Blaga iz ZDA ni dovoljeno vrniti razen v skladu s Pogojem 11 ali 16 (če velja) ali z vnaprejšnjim pisnim soglasjem direktorja Družbe.
iii. Uporaba Osebnih podatkov v zvezi z Blagom iz ZDA
Za izpolnitev katerekoli Pogodbe za Blago iz ZDA bo Družba prenesla Osebne podatke osebe, ki ji je treba dobaviti Blago, v ZDA. Pri oddaji kakršnegakoli naročila za Blago iz ZDA Potrošnik sprejme, da bo ta prenos izveden, in soglaša z njegovo izvedbo, čeprav ZDA ne nudijo enake ravni varstva Osebnih podatkov kot Združeno kraljestvo. Družba si bo prizadevala zagotoviti, da bodo Osebni podatki deležni ustrezne stopnje varstva, medtem ko so v rokah njenih zastopnikov v ZDA. Kadar se Osebni podatki nanašajo na drugega posameznika, ki mu je treba dostaviti Blago, Potrošnik soglaša, da ima pooblastilo tega posameznika do izdaje soglasja v njegovem imenu. Potrošnik lahko zadrži ali umakne svoje soglasje, tako da se obrne na Izvozni oddelek – Export Department, Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU, United Kingdom, vendar bo to močno omejilo storitev, ki jo lahko nudi Družba in lahko povzroči, da Družba spremeni pogoje Pogodbe.
*Velja le za države EU

25. Starostne zahteve za določeno blago

Kadar zakon zahteva najnižjo starost za nakup določenega Blaga, Potrošnik potrjuje, da je starejši od zahtevane starosti, in da bo dobavo Blaga sprejela oseba nad ustrezno starostno mejo.

26. Nedovoljeni programi

Izdelki niso načrtovani za spodaj navedeno uporabo in zanje tudi ni izdano pooblastilo ali jamstvo, ki zagotavlja, da so primerni za:
i. vsaditev v telo ali uporabo z življenjskimi pripomočki, drugo medicinsko opremo ali v katerem koli drugem programu ali sistemu ali v kateri koli drug namen, kjer bi napaka ali nepravilno delovanje izdelkov lahko povzročilo telesno poškodbo, smrt, hudo škodo v okolju ali
ii. v primeru izdelkov, ki jih je za podjetje izdelalo in/ali mu jih dobavilo podjetje NXP, uporabo v vojaških, letalskih ali vesoljskih programih.
Uporaba ali vključitev izdelkov podjetja v katero koli takšno opremo, sistem ali program je strogo prepovedana in odgovornost za kakršno koli takšno uporabo prevzema izključno stranka. Stranka bo odvezala podjetje in njegove dobavitelje od kakršne koli odgovornosti in izdatkov (vključno s stroški), ki nastanejo zaradi katere koli takšne vključitve ali uporabe.

27. Evro

V primeru, da Združeno kraljestvo spremeni valuto v enotno evropsko valuto (poznano kot evro ali drugače) ali soglaša z določitvijo stalnih menjalnih razmerij med državami članicami Evropske unije, to ne bo spremenilo kakršnegakoli pogoja ali odvezalo ali oprostilo izpolnitev po Pogodbi.

28. Višja sila

Družba Potrošniku ne bo odgovorna na kakršenkoli način in ne bo veljalo, da krši te Pogoje zaradi kakršnekoli zamude pri izpolnitvi ali neizpolnitve katerekoli obveznosti Družbe po tej Pogodbi, če je zamuda ali neizpolnitev posledica kakršnihkoli razlogov, ki so razumno izven nadzora Družbe (kar vključuje, vendar ni omejeno na vladna dejanja, vojno, požar, eksplozijo, poplavo, uvozne ali izvozne predpise ali embarge, delavske spore ali nezmožnost pridobiti ali zamudo pri pridobitvi dobav Blaga ali delovne sile). Družba lahko po svoji izbiri zadrži izpolnitev ali odpove celotno Pogodbo ali katerikoli njen del.

29. Snemanje telefonskih klicev

Družba si pridržuje pravico spremljati, prestreči ali posneti telefonske klice in lahko spremlja ali prestreže vsa sporočila po e-pošti ali druge elektronske komunikacije v njenih prostorih zaradi usposabljanja, varnosti in kakovosti.

30. Veljavno pravo

Za vse Pogodbe velja in se tolmačijo v skladu z angleškim pravom in Pogodbenice se podredijo pristojnosti angleških sodišč, razen če veljavna zakonodaja obvezno določa drugo pristojnost.

31. Splošne določbe

Katerakoli določba teh Pogojev Dobave, ki jo ima kakršenkoli pristojni organ za neveljavno, nično, izpodbojno, neizvršljivo ali nerazumno (v celoti ali delno), velja do obsega take neveljavnosti, ničnosti, izpodbojnosti, neizvršljivosti ali nerazumnosti za ločljivo in ne bo vplivala na druge določbe teh Pogojev dobave in preostanek take določbe. Če Družba ne bo delno ali v celoti zahtevala izvršitve katerekoli določbe teh Pogojev Dobave, to ne bo veljalo kot odpoved katerikoli pravici po teh Pogojih Dobave.
Družba je upravičena, da brez soglasja ali obvestila Potrošniku kadarkoli odstopi korist skupaj z bremenom teh Pogojev in/ali kakršnokoli Pogodbo katerikoli Družbi v njeni skupini (kot je opredeljeno v točki 53(1) Zakona o družbah (Companies Act) iz leta 1989).
Razen kot je določeno v Pogoju 16, namen pogodbenic v Pogodbi ni, da bo katerakoli oseba, ki v njej ni pogodbenica, lahko zahtevala izvršitev katerekoli njene določbe v skladu z Zakonom o pogodbah (Pravice tretjih oseb) (Contracts (Rights of Third Parties) Act) iz leta 1999.

32. Prevodi

Če se katerikoli prevod teh Pogojev kakorkoli ne ujema s temi Pogoji, prevlada slovenska različica.

33. Poslovna administracija

Naša poslovna administracija je tako v celoti kot v posameznih delih povezana z uspešnim ustvarjanjem uporabniških računov, kar omogoča samodejno obdelavo vašega naročila.

Ti Pogoji nadomestijo vse predhodne postavke.
Januar 2008


The Company is a business to business supplier. However, if you purchase as a Consumer (as defined below) then the following terms apply.

Premier Farnell UK Limited (trading as Farnell)
Export Conditions of Supply for Consumers

Expected currency date of Catalogue: from March 2008 to January 2009
Issue date of these Conditions: March 2008

1. Definitions

The following words shall have the meanings given them below throughout these conditions of supply:
Catalogue’ – the catalogue (in whatever form, whether paper or electronic) in which these Conditions are set out and which includes a directory of products offered by the Company.
Company’ – Farnell, a trading division of Premier Farnell UK Limited (Company Number 00860093) whose registered office is situated at 150 Armley Road, Leeds, West Yorkshire, LS12 2QQ or its permitted assignees.
Conditions’ – these terms and conditions.
Contract’ – any contract between us and you for the sale of Goods and/or the supply of Services.
Consumer’ means a person contracting with the Company for a purpose not connected directly with his/her professional or business activity, whose order for Goods is accepted by the Company.
Goods’ – any goods supplied or to be supplied by us to you.
Services’ – any services supplied or to be supplied by us to you.
Supplies’ – any Goods or Services.
in writing’ – includes electronic communications.

2. Conditions

All orders are accepted by the Company subject to and in accordance with these Conditions.
The Consumer is obliged to read and accept these Conditions prior to placing an order.
These Conditions override and exclude any terms or conditions in or referred to in any negotiations or course of dealing between the Company and the Consumer. If there is any conflict between
• the other provisions of this Catalogue and these Conditions; or
• the provisions of the order and these Conditions
these Conditions will prevail unless the Company agrees otherwise in writing. Together with any terms accepted by the Company in connection with an order, these Conditions constitute the entire agreement between the Company and the Consumer in relation to the Supplies ordered. No variation to these Conditions is permitted unless expressly authorised in writing by a duly authorised representative of the Company.

3. Prices

Unless otherwise stated, prices for Supplies are in EUR exclusive of VAT as stated in the Catalogue or, where appropriate, the Company’s written quotation. The Company has used all reasonable endeavours to ensure that prices for the Supplies are accurately set out in the Catalogue, but reserves the right to change its prices without notice at any time. Prices charged will be those prevailing when an order is placed by Consumer, unless the Company informs the Consumer without delay about a vital change in prices and Consumer confirms the order with the new price. If the Consumer did not confirm the order it is considered as unplaced and the Company will inform the Consumer about this without delay.
Where Supplies are to be made in instalments (‘Scheduled Delivery’), the price payable for them will be that applicable at the time of delivery of the first batch of Supplies.
The Company’s standard documentation is a single invoice and despatch note. The cost of other documents such as Chamber of Commerce or Consular certification or legalisation or multiple invoice copies is not included unless specified on the Company’s quotation or pro-forma invoice and the Company will quote separately for such charges if requested.

4. Payment

Payment may be made by one of the following methods, as agreed with the Company:
a) in the currency invoiced upon delivery of the Goods; or
b) by net interbank transfer, for the purposes of which the Company’s bank details are available upon request; or
c) Visa credit cards; or
d) in accordance with any credit terms account made available by the Company in connection with the Consumer’s account in accordance with these Conditions.
Please note that the Company will not accept any bank charges, commissions or fees. All documentary credits must clearly be marked that all such charges or commissions are for the account of the Consumer.
All payments must be made without any deductions, withholding or set off. Time for payment is of the essence. If the Consumer fails to make payment by the due date then, without prejudice to any other right or remedy, the Company shall be entitled to:
i. cancel the order or suspend any further deliveries or performance;
ii. charge interest (both before and after any judgment) on the amount unpaid at the rate of 5% per annum above the base rate from time to time of HSBC Bank plc until payment is made in full, but in no case at a rate higher than the statutory rate for default interest as provided by Slovenian law.

5. New Accounts

A Consumer wishing to open a credit account must furnish such information as may be requested by the Company and the Company may make such searches and enquiries as it sees fit. The Company reserves the right at its absolute discretion to grant, refuse or discontinue any credit facilities or reduce or suspend any credit limit at any time, without notice to the Consumer. No account facility or credit terms shall be binding on the Company unless confirmed by the Company in writing.

6. Orders

The Company reserves the right to decline to trade with any company, person or entity.
An order can be placed by telephone, facsimile, e-mail or web or e-procurement orders.
Before placing an order a consumer is to be provided with information on the purchase regarding a description of product to be purchased, quantity, price including VAT, total cost of delivery, modes of payment, mode of delivery or performance, the right to withdraw from the agreement. Before placing an order a Consumer shall also be provided with simple, direct and permanent access to the information specified by the Consumer Protection Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 20/1998 as amended, abbreviated in Slovenian as ZVPot, hereinafter referred to as “ZVPot”).
Each order placed by the Consumer will be confirmed in writing, which will include details of the price, product description, quantity, delivery etc.
The Consumer should quote its account number and order number when telephoning and in all correspondence.
To avoid duplication, written confirmation of telephone orders must be clearly marked ‘Confirmation only’. The Company will not accept liability for orders not so marked and duplicate orders will be charged accordingly.
The minimum order value for credit card transactions is €30.
Once accepted, an order may only be cancelled with the prior written agreement of a duly authorised representative of the Company.
Orders for Goods are accepted by the Company by dispatching the Goods; provided however, that dispatch shall not constitute acceptance where the price for the Supplies has been incorrectly quoted or referenced in the Consumer’s order.

7. Delivery

Telephone, facsimile, email, web and e-procurement orders are automatically assumed to be urgent and save as set out below the Company will use all reasonable endeavours to despatch Goods so ordered on the same day, provided that orders are received before 3.00pm GMT Monday to Friday, and all Goods ordered after such time on the next working day to the place indicated by Consumer in an order as a place of delivery.
Goods ordered by other means will be delivered within 2-3 days to the place indicated by the consumer in an order to be the place of delivery.
Information on the costs of delivery are provided on the website: click here.
Information on the modes of delivery available on the website: click here.
The Consumer may request delivery or performance by instalments for up to 12 months from the date of order. The Company reserves the right to deliver or perform by instalments. Failure to meet a delivery or performance date where deliveries or performance are by instalment shall not prevent or restrict the Company from making further deliveries or rendering subsequent performance under the relevant Contract by instalment.
The Company may use any method of delivery available to it. The Company will use reasonable endeavours to meet delivery and/or performance estimates but, except as set out in Condition 8 below, in no circumstances shall it be liable, to the extent permitted by law, to compensate the Consumer for non-delivery, non-performance or late delivery or performance. Time for delivery and/or performance will not be of the essence.
The Company reserves the right to delay the dispatch for number of reasons, including to perform necessary credit or anti-fraud checks or procedures. Where the dispatch is delayed for such reasons, the Company will inform the Consumer in due course.

8. Inspection, defects and non-delivery

The Consumer must inspect the Supplies as soon as reasonably practicable after delivery or, in the case of Services, performance and, except as set out in Condition 15 below, the Company shall not be liable for any defect in the Supplies unless written notice is given to the Company within two months of the date when the defect was discovered. The Company does not write software comprised in the Goods and it is the Consumer’s responsibility to check for the presence of computer viruses before the Goods are used.
The quantity of any consignment of Goods, as confirmed by Consumer upon collection at the place of delivery indicated by Consumer, shall be conclusive evidence of the quantity received by the Consumer on delivery. The Company will not be liable for any non-delivery of Goods or non-performance of Services unless written notice is given to the Company within two months of the date when Goods should have been delivered or the Services performed in the ordinary course of events. Subject to condition 16(i) below, any liability of the Company for non-delivery or non performance or for Goods notified as defective on delivery or Services notified as defective following performance in accordance with this Condition 8 will be limited to replacing the Goods or re-performing the Services within a reasonable time, without additional charge and costs for the Consumer, or to refunding the price then paid in respect of such Supplies as described in Condition 9 below, unless mandatory provisions of applicable law provide otherwise.

9. Returns – Complaints

Prior to returning any Goods to the Company for any reason, the Customer must contact the Company to obtain a returns authorisation number (‘RMA’). All Goods are returned at the Customer’s risk and expense and should be undamaged by the Customer and in their original packaging. The Customer is responsible for returning Goods to the Company and for providing proof of delivery of such return.
The Company operates a 21 day return policy. To be accepted for return on this basis, Goods should be returned for receipt by the Company within 21 days of despatch. The Customer should return the Goods to “The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF” clearly quoting the Returns Material Authorisation Number (RMA), Customer’s account number and order number on the outside of the package.
Any Goods returned after 21 days as ‘unwanted’ or ‘incorrectly ordered’ may be accepted at the discretion of the Company but will be subject to a minimum restocking fee of 20% of the invoice value of the Goods or £10, whichever is the greater.
Goods that consist of software or are specially constructed or contain any of the hazardous substances referred to in Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical or Electronic Equipment (‘RoHS’) may not be returned under this Condition 9. Any Goods which are not in catalogue or are non-stock items may not be returned under this Condition 9. Any static-sensitive Goods supplied in sealed packaging may not be returned if the blister or ‘peel’ packs in which they are supplied have been opened, tampered with or damaged.

10. Right to withdraw

The consumer is entitled to withdraw from the agreement without providing justification and without additional charges within 14 days of delivery of item or performance of Service, by providing a written notice (but not by email) to the following address Farnell, Eastern Europe Department, Canal Road, Leeds, LS12 2TU. Upon withdrawing from the agreement regarding purchase of Goods, the Consumer is to follow the return procedure described in clause 9 above.
This time is prolonged to 3 months after delivery/performance, if appropriate, if the Consumer is not provided with a written confirmation of the order including product, price, and confirmation of delivery mode.

11. Description

All specifications, drawings, illustrations, descriptions and particulars of weights, dimensions, capacity or other details including, without limitation, any statements regarding compliance with legislation or regulation (together “Descriptions”) wherever they appear (including, without limitation, in this Catalogue, data sheets, application notes, on despatch notes, invoices or packaging) are intended to give a general idea of the Supplies, but will not form part of the Contract. If the Description of any Goods differs from the manufacturer’s description, the latter shall be deemed to be correct.
The Company shall take all reasonable steps to ensure the accuracy of Descriptions, but relies on such information, if any, as may have been provided to it by its suppliers and, to the extent permitted by applicable law, accepts no liability in contract or tort or under statute or otherwise for any error in or omission from such Descriptions whether caused by the Company’s negligence or otherwise. The Company may make changes to the Supplies as part of a continuous programme of improvement or to comply with legislation.
Without prejudice to this Condition 11, Consumers are recommended to check the Company’s website for the latest descriptions of the Goods, in particular, but without limitation, with regard to statements regarding RoHS.

12. Risk and ownership

Where the delivery is per post or courier, the risk of damage to or loss of Goods will pass to the Consumer when the Goods are delivered to the Consumer and collected upon confirmation in writing.
Ownership of the Goods shall not pass to the Consumer until the Company has received in full (in cash or cleared funds) all sums due from the Consumer to the Company in any account whatsoever. Until ownership passes to the Consumer, the Consumer must hold the Goods on a fiduciary basis as the Company’s bailee. If payment is not received in full by the due date, or the Consumer passes a resolution for winding up or a court shall make an order to that effect, or a receiver or administrator is appointed over any assets or the undertaking of the Consumer, or an execution or distress is levied against the Consumer, or any equivalent action is taken in any other jurisdiction, the Company shall be entitled, without previous notice, to retake possession of the Goods and for that purpose to enter upon any premises occupied or owned by the Consumer.
This Catalogue remains at all times the sole and exclusive property of the Company.

13. Quality Assurance

All Goods detailed in this Catalogue have been processed in strict accordance with standard quality procedures approved to BS EN ISO 9001:2000, unless otherwise indicated on the despatch documentation.
Further details can be obtained from the Company’s sales office at the time of order. Selected items are available with full lot traceability to CECC distributor requirements. These are identified in the Catalogue and a charge of €7.50 is levied for such certification.
Hazardous Goods (IATA Form), where available, are charged at €36 as at the date of this Catalogue.

14. Performance and fitness for purpose

Unless any performance figures, tolerances or characteristics have been specifically and expressly warranted by a duly authorised representative of the Company in writing, the Company accepts no liability for any failure of the Supplies to comply with such criteria, whether attributable to the Company’s negligence or otherwise to the maximum extent permitted under applicable law. The responsibility for ensuring that Supplies are sufficient and suitable for a particular purpose is that of the Consumer, unless specifically stated in writing by a duly authorised representative of the Company. Any advice or recommendation given by an employee of the Company which is not confirmed in writing by a duly authorised representative of the Company is acted on entirely at the Consumer’s risk and the Company shall not be liable for any such advice or recommendation which is not so confirmed. Except as set out in Condition 16, the liability of the Company to the Consumer, should any warranty, statement, advice or recommendation confirmed in accordance with this Condition 14 prove to be incorrect, inaccurate or misleading, will be limited to the refund of the price paid for the Supplies or, at the Company’s option, the supply of replacement Supplies which are sufficient and suitable, unless mandatory provisions of applicable law provide otherwise.

15. Warranty/Guarantee

The Company will endeavour to transfer to the Consumer the benefit of any warranty or guarantee given by the manufacturer of Goods.
In addition, the Company will, free of charge, repair or, at the Consumer’s choice, replace Goods or, in the case of Services, re-perform Services which are proved to the reasonable satisfaction of the Company to be damaged or defective due to faulty materials, workmanship or design.
This obligation will not apply:
• if the defect arises because the Consumer has altered or repaired such Goods without the written consent of the Company; or
• because the Consumer did not follow the manufacturers’ instructions for storage, usage, installation, use or maintenance of the Goods; or
• if the Consumer has failed to notify the Company of any defect in accordance with Condition 8 where the defect should have been reasonably apparent on reasonable inspection; or
• if the Consumer fails to notify the Company of the defect within 12 months (or such other period as the Company shall specify at the time of acceptance of the order for the Supplies) of the date of despatch of the Goods or performance of the Services.
Any replacement Supplies made or Goods repaired under this Condition 15 will be guaranteed on these terms for any unexpired portion of the period of guarantee given on the original Supplies. Any Goods that have been replaced will belong to the Company.
Except as set out in Condition 16(i), the Company’s sole obligation and liability, should any Supplies prove damaged or defective in accordance with this Condition 15, shall be limited to, at the Company’s option, the repair or replacement of the relevant Goods or the re-performance of the relevant Services or the refund of the price paid for the relevant Supplies, unless mandatory provisions of applicable law provide otherwise.
Subject to the above and except as set out in Condition 16(i), and Condition 8 above, or as provided by applicable law, this Condition is the Company’s sole obligation and the Consumer’s sole remedy for defective Supplies and is accepted by the Consumer in substitution for all express or implied representations, conditions or warranties, statutory or otherwise, as to satisfactory quality, fitness for purpose or performance of the Goods (or any materials used in connection therewith) or the standard of workmanship of the Services and all such representations, conditions and warranties are excluded.

16. Exclusion of Liability

i. The Company does not exclude its liability to the Consumer:
• For breach of the Company’s obligations under section 12 of the Sale of Goods Act 1979 or section 2 of the Supply of Goods and Services Act 1982;
• For personal injury or death arising as a result of the Company’s negligence Under section 2(3) of the Consumer Protection Act 1987;
• For any matter which it would be illegal for the Company to exclude or to attempt to exclude its liability; or
• For fraud, including fraudulent misrepresentation.
• For damages inflicted as a result of Company intended misbehaviour.
Except as provided in Conditions 8 (Inspection, defects and non delivery), 14 (Performance and fitness for purpose), and 15 (Warranty/Guarantee) and Condition 16(i) above, or except as provided by mandatory provisions of applicable law, the Company will be under no liability to the Consumer whatsoever (whether in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, restitution or otherwise) for any injury, death, damage or direct or indirect or consequential loss (all of which terms include, without limitation, pure economic loss, loss of profits, loss of business, loss of use, loss of data, computer downtime, depletion of goodwill, business interruption, increased purchasing or manufacturing costs, loss of opportunity, loss of contracts and like loss) howsoever caused or arising out of or in connection with:
• Any of the Supplies, or the manufacture, sale, performance or supply or failure or delay in performance or supply of the Supplies by the Company or on part of the Company’s employees, agents or sub-contractors; or
• Any breach by the Company of any of the express or implied terms of the Contract; or
• Any use made or resale or on-supply of any of the Supplies or any product incorporating any of the Goods or developed using the Supplies; or
• Any acts or omissions of the Company at the Consumer’s premises; or
• Any statement made or not made or advice given or not given by or on behalf of the Company, including as to compliance with legislation or regulation; or
• Otherwise under the Contract.
And the Company hereby excludes to the fullest extent permissible at law all conditions, warranties and stipulations, express (other than those set out in these Conditions or given in accordance with Condition 14) or implied, statutory, customary or otherwise which but for such exclusion, would or might subsist in favour of the Consumer.
Save as set out in Condition 16(i), the Company’s total liability in contract, tort, (including negligence), breach of statutory duty, misrepresentation or otherwise shall be limited to repairing or replacing Goods or in the case of Services, re-performing the Services or, at the Company’s option, refunding monies already paid in respect of the Supplies, unless mandatory provisions of applicable law provide otherwise.
Each of the Company’s employees, agents and sub-contractors may rely on and enforce the exclusions and restrictions of liability in Conditions 8, 11, 14, 15, 16 and 17 in that person’s own name and for that person’s own benefit.

17. ProductWatch and Farnell ProductFind

The Consumer acknowledges that these services are provided free of charge. Without limiting the generality of Condition 16:
i. In relation to ProductWatch
The Company will make all reasonable efforts to inform as soon as practically possible the Consumer of the pending obsolescence or replacement of any Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all, nor for failing to provide details of possible or appropriate substitutes or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Consumer to determine whether the Goods suggested are suitable for the Consumer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.
ii. In relation to Farnell ProductFind
The Company will make all reasonable efforts to assist the Consumer in identifying and/or procuring suitable Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all nor for failing to source possible or appropriate Goods or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Consumer to determine whether the Goods are suitable for the Consumer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.

18. Intellectual Property Rights

The Supplies in this Catalogue may be subject to intellectual and industrial property rights including patents, know-how, trademarks, copyright, design rights utility rights, database rights and or other rights of third parties. No right or licence is granted to the Consumer, except the right to use the Supplies or re-sell the Goods in the Consumer’s ordinary course of business. The Company shall have no liability whatsoever in the event of any claim of infringement of any such rights howsoever arising.
In particular, without limiting the above, title in any software program forming all or any part of the Goods is reserved to the Company and/or its suppliers. The Consumer is responsible for informing itself of the terms of its licence or use and paying any royalty payable.
The Company owns full copyright in respect of this Catalogue and its reproduction in whole or part is prohibited without the Company’s prior written consent.

19. Use of Personal Data

“Personal Data” means, in relation to any Consumer, any data from which (whether alone or in combination with other information held by the Company) the Company can identify that Consumer, regardless of how and when that data is provided.
The Company may process Personal Data for some or all of the purposes contemplated in these conditions or arising in the context of the relationship between the Company and the Consumer, including:
i. Deciding whether to enter into any contract or arrangement with that Consumer. This may include conducting credit reference searches against a Consumer or its representatives and the disclosure of information to the relevant agency as to how the Consumer conducts its accounts and other anti-fraud or identity checks;
ii. Order fulfilment, administration, consumer services, profiling the Consumer’s purchasing preferences and to help to review, develop and improve the Company’s business and the goods and services it offers;
iii. Direct marketing of the Company’s products and services and/or of the products and services of other companies in the Premier Farnell Group or third parties which the Company believes may be of interest to the Consumer or its representatives, whether by post, fax, telephone, email, SMS, MMS or otherwise, upon Consumers prior express consent to the extent that it is lawfully entitled to do so;
iv. Crime prevention or detection
The processing of the Personal Data may involve:
i. The disclosure of that Personal Data to the Company’s service providers and agents for the purpose of processing of order of the Consumer;
ii. The disclosure of that Personal Data to other companies in the Premier Farnell Group whose products and services the Company believes may be of interest to that Consumer;
iii. The disclosure of that Personal Data to third parties whose products and services the Company believes may be of interest to that Consumer;
iv. The transfer of Personal Data outside of the EEA, including to countries whose laws may not provide adequate protection to Personal Data. The Company will only transfer Personal Data outside the EEA to companies who have guaranteed to the Company the same level of protection as that Personal Data would have received in the UK.
If, at any time, the Consumer does not wish his or her Personal Data to be used for any or all of the above purposes, he or she should contact the Marketing Manager, Farnell, Canal Road, Leeds LS12 2TU or notify any of our sales representatives when placing an order by phone.
For more information on the Company’s use of personal data, please see the Company’s privacy policy on its website

20. Promotions

In the event that the Company sends promotional material to the Consumer in relation to goods or services available from the Company, these Conditions shall apply to all Supplies purchased from such material.

21. Country of Origin

Goods may originate from a non-EC source. Unless otherwise confirmed by the Company in writing, nothing in this Catalogue is to be taken as a representation of the source of origin, manufacturer or production of the Goods or any part of them. Where certificates of origin are requested and available, these may be provided by the Company for a fee determined at the time of request.

22. Trade Counter

Goods can only be supplied at the trade counter against official orders for credit, debit card or cash transactions. A purchase order is required when collecting Goods. Cash transactions will only be accepted at the trade counter.

23. Export

The Consumer is responsible at its own expense for obtaining any licence and complying with any export regulations in force within the United Kingdom and any import or export regulations in force in the country for which the Goods are destined.
Certain Goods imported from the United States of America are subject to specific restrictions.
With respect to goods manufactured in or originating from the United States, the Consumer agrees to comply with all applicable export laws, restrictions and regulations of the United States or foreign agencies or authorities, and shall not import, export, or transfer for the purpose of re-export, any product to any prohibited or embargoed country or to any denied, blocked, or designated person or entity as mentioned in any such U.S. or foreign law or regulation. The Consumer represents and warrants that it is not on the Denied Persons, Specially Designated Nationals or Debarred Persons List and is not otherwise prohibited by law from purchasing the Supplies.
The Company reserves the right not to supply certain consumers or certain countries and to require from the Consumer full details of the end use and final destination of the Goods.

24. US Stock*

In relation to any Contract for the supply of Goods which are notified by the Company at the time of order to be US Stock or subject to the Newark direct ship terms (“US Stock Goods”), the provisions of this Condition 24 shall apply in addition to all other terms and conditions set out in these Conditions. If there is any conflict or inconsistency between the terms set out above and this Condition 24, this Condition 24 shall prevail. This Condition 24 does not apply to any Contract which does not include US Stock Goods.
i. Delivery
All orders containing US Stock Goods are subject to an additional delivery charge in the amount published by the Company at the time of the order (currently €25 but subject to change from time to time) (“the US Stock Fee”). The US Stock Fee is payable only once per Contract regardless of the number of US Stock Goods ordered under that Contract and only once per Contract in the case of a Contract for Scheduled Delivery. The US Stock Fee will be charged on shipment of the first US Stock Goods to be delivered under any Contract.
US Stock Goods are normally delivered 3 working days after receipt of an order received prior to 5 pm GMT on a working day. US Stock Goods ordered after 5 pm GMT on a working day or on a non-working day are normally delivered 3 working days after the next working day following receipt of the order. This is regardless of the delivery method chosen during the order process (which shall continue to apply to all other Goods ordered). The special same or next day delivery service does not apply to US Stock Goods. As set out above, all delivery times are estimates only.
ii. Cancellation and returns
Save in accordance with Condition 11 above, all orders for US Stock Goods, whether single drop or scheduled, are irrevocable and cannot be cancelled and US Stock Goods may not be returned except in accordance with Conditions 11 or 16 (if applicable) or with the prior written consent of a director of the Company.
ii. Use of Personal Data in relation to US Stock Goods
In order to fulfil any Contract for US Stock Goods the Company will transfer the Personal Data of the person to whom the Goods are to be delivered to the USA. In placing any order for US Stock Goods, the Consumer accepts that this transfer will take place and consents to its taking place, even though the USA does not provide the same level of protection to Personal Data as the UK. The Company will endeavour to ensure that the Personal Data will receive an adequate level of protection while in the hands of its representatives in the USA. Where the Personal Data relate to another individual to whom the Goods are to be delivered, the Consumer agrees that he or she has the authority of that individual to consent on their behalf. The Consumer can withhold or withdraw his or her consent by contacting the Export Department, Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU, United Kingdom but this will severely curtail the service which the Company can offer and may require the Company to vary the terms of the Contract.
*Applicable to EU countries only

25. Age requirements for certain goods

Where the law requires a minimum age for the purchase of certain Goods, the Consumer confirms that he or she is over the required age and that delivery of the Goods will be accepted by a person over the relevant age limit.

26. Prohibited Applications

The Goods are not designed, authorised or warranted to be suitable for:
i. implantation in the body or for use in life support equipment, other medical equipment or in any application or system for any other purpose where the failure or malfunction of the Goods could reasonably be expected to result in personal injury, death, severe property or environmental damage; or
ii. in the case of Goods manufactured by and/or supplied to the Company by NXP, use in military, air craft or space applications.
Use or inclusion of the Company’s Goods in any such equipment, system or applications is strictly prohibited and any such use will be at the Customer’s own risk. The Customer will indemnify the Company and its suppliers against any and all liability and expense (including costs) resulting from any such inclusion or use.

27. Euro

In the event that the UK changes to a single unified European currency (known as the Euro or otherwise) or agrees to the fixing of conversion rates between European Union member states, it will not have the effect of altering any term or discharging or excusing performance under the Contract.

28. Force Majeure

The Company shall not be liable to the Consumer in any manner or be deemed to be in breach of these Conditions because of any delay in performing or any failure to perform any of the Company’s obligations under this Contract if the delay or failure was due to any cause beyond the Company’s reasonable control (which shall include, but not be limited to government actions, war, fire, explosion, flood, import or export regulations or embargoes, labour disputes or inability to obtain or a delay in obtaining supplies of Goods or labour). The Company may, at its option, delay the performance of, or cancel the whole or any part of a Contract.

29. Recording of telephone calls

The Company reserves the right to monitor, intercept or record telephone calls and many monitor or intercept all email or other electronic communications made to its premises for training, security and quality purposes.

30. Legal Construction

All Contracts shall be governed by and interpreted in accordance with English law and the Parties submit to the jurisdiction of the English Courts, unless any applicable law mandatorily provide a different jurisdiction.

31. General

Any provision of these Conditions of Supply which is held by any competent authority to be invalid, void, voidable, unenforceable or unreasonable (in whole or in part) shall to the extent of such invalidity, voidness, voidability, unenforceability or unreasonableness be deemed severable and the other provisions of these Conditions of Supply and the remainder of such provision shall not be affected. Failure by the Company to enforce or partially enforce any provision of these Conditions of Supply will not be constrained as a waiver of any rights under these Conditions of Supply.
The Company shall be entitled, without the consent of or notice to the Consumer, to assign the benefit, subject to the burden, of these Conditions and/or any Contract to any company in its group (as defined in section 53(1) of the Companies Act 1989) at any time.
Except as set out in Condition 16, the parties to the Contract do not intend that any of its terms will be enforceable by virtue of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 by any person not a party to it.

32. Translations

If there is any conflict between these terms and any translation of these terms then Slovenian version will prevail.

33. Business Administration

All or part of the administration associated with the successful trade account creation and processing your order may be automate

These Conditions supersede all previous issues.
January 2020